Balsamon (Dioscoride)

De PlantUse Français
Aller à : navigation, rechercher
kalamos arômatikos
De Materia Medica (Dioscoride, 1er siècle)
aspalathos


Texte grec de Wellmann

1.19.1 <βάλσαμον>· τὸ μὲν δένδρον κατὰ μέγεθος λυκίου ἢ πυρακάνθης βλέπεται, φύλλα ἔχον ὅμοια πηγάνῳ, λευκότερα δὲ πολλῷ καὶ ἀειθαλέστερα, γεννώμενον ἐν μόνῃ Ἰουδαίᾳ κατά τινα αὐλῶνα, διαφέρον αὐτὸ ἑαυτοῦ τραχύτητι καὶ μήκει καὶ ἰσχνότητι. λέγεται γοῦν τὸ λεπτὸν καὶ τριχῶδες τοῦ θάμνου εὐθέριστον, ἴσως διὰ τὸ εὐχερῶς θερίζεσθαι ἰσχνὸν ὄν. τὸ δὲ <ὀποβάλσαμον> λεγόμενον ὀπίζεται ἐν τοῖς ὑπὸ κύνα καύμασιν ἐντεμνομένου σιδηροῖς ὄνυξι τοῦ δένδρου· ῥεῖ δὲ ὀλί- γον ὡς καθ' ἕκαστον ἔτος μὴ πλεῖον ἓξ ἢ ἑπτὰ χόας συναθροί- ζεσθαι· πωλεῖται δὲ ἐν τῷ τόπῳ <τούτῳ> ὁ σταθμὸς αὐτοῦ

1.19.2 πρὸς διπλοῦν ἀργύριον. ἔστι δὲ ὀπὸς καλὸς ὁ πρόσφατος, τῇ ὀσμῇ εὔτονος καὶ εἰλικρινὴς καὶ μὴ παροξίζων, εὐδίετος, λεῖος, στύφων καὶ δάκνων μετρίως τὴν γλῶσσαν. δολοῦται δὲ ποι- κίλως· οἱ μὲν γὰρ χρίσματα μίσγουσιν αὐτῷ ὡς τὸ τερεβίνθι- νον, κύπρινον, σχίνινον, σούσινον, βαλάνινον, μετώπιον, μέλι, κηρωτὴν μυρσίνην ἢ κυπρίνην ὑγρὰν λίαν. διελέγχεται δὲ εὐ- χερῶς ὁ τοιοῦτος· ἐπισταγεὶς γὰρ ὁ ἀκέραιος εἰς ἐριοῦν ὕφος καὶ ἐκπλυθεὶς κηλίδα οὐ ποιεῖ οὐδὲ σπίλον, ὁ δὲ δεδολωμένος προσμένει, καὶ γάλακτι δὲ ἐπισταγεὶς πήγνυσι τοῦτο, ὅπερ ὁ δεδολωμένος οὐ δρᾷ. ἔτι ὁ ἀκέραιος ἐπιχυθεὶς γάλακτι ἢ ὕδατι χεῖται ταχέως καὶ γαλακτοῦται, ὁ δὲ δεδολωμένος ἐπιπλεῖ κα- θάπερ ἔλαιον συστρεφόμενος καὶ διαχεόμενος ἀστεροειδῶς· τῷ μέντοι χρόνῳ καὶ ὁ ἀκέραιος ἑαυτοῦ παχυνόμενος χείρων γί-

1.19.3 νεται. πλανῶνται δὲ οἱ νομίζοντες τὸν ἀκέραιον ἐπιστα- γέντα ὕδατι χωρεῖν εἰς βάθος πρῶτον, εἶτα ἀναπλεῖν εὐδι- άχυτον. τὸ δὲ ξύλον τὸ καλούμενον <ξυλοβάλσαμον> δόκιμόν ἐστι τὸ πρόσφατον καὶ λεπτόκαρφον καὶ πυρρόν, εὐῶδες, βραχὺ πνέον ὀποβαλσάμου. τοῦ δὲ καρποῦ – καὶ γὰρ τούτου ἡ χρῆ- σις ἀναγκαία – ἐκλέγου τὸν ξανθόν, πλήρη, μέγαν, βαρύν, δάκνοντα τὴν γεῦσιν καὶ πυροῦντα, μετρίως παραπνέοντα τοῦ ὀποβαλσάμου. φέρεται δέ τι ἀπὸ τῆς Πέτρας, ᾧ δολίζουσι τὸν καρπόν, σπέρμα ὑπερικῷ ὅμοιον, ὅπερ γνώσῃ ἐκ τοῦ μεῖζόν τε εἶναι καὶ κενὸν καὶ ἀδύναμον, πεπερίζον τῇ γεύσει.

1.19.4 δύναμιν δὲ ἔχει ἐνεργεστάτην ὁ <ὀπὸς> θερμαντικώτατος ὤν, σμήχων τὰ ἐπισκοτοῦντα ταῖς κόραις καὶ τὰς περὶ μήτραν ψύξεις ἰώμενος, προστιθέμενος μετὰ ῥοδίνης κηρωτῆς. ἄγει δὲ καὶ δεύτερα καὶ ἔμβρυα, καὶ ῥίγη συγχρισθεὶς λύει· καθαίρει δὲ καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἑλκῶν. ἔστι δὲ καὶ πεπτικὸς καὶ οὐρη- τικὸς πινόμενος, δυσπνοοῦσιν ἁρμόζων καὶ τοῖς ἀκόνιτον πε- πωκόσι μετὰ γάλακτος καὶ θηριοδήκτοις· μείγνυται δὲ καὶ ἀκό- ποις καὶ μαλάγμασι καὶ ἀντιδότοις, καὶ καθόλου δραστικωτάτην ἔχει τὴν δύναμιν ὁ ὀπὸς τοῦ βαλσάμου, δευτέραν δὲ ὁ καρπός,

1.19.5 ἐλαχίστην δὲ τὸ ξύλον. ὁ δὲ <καρπὸς> πινόμενος ἁρμόζει πλευ- ριτικοῖς, περιπνευμονικοῖς, βήσσουσιν, ἰσχιαδικοῖς, ἐπιλημπτι- κοῖς, σκοτωματικοῖς, ὀρθοπνοικοῖς, στροφουμένοις, δυσουροῦσι, θηριοδήκτοις, καὶ εἰς τὰ γυναικεῖα δὲ ὑποθυμιάματα εὐθετεῖ καὶ εἰς ἐγκαθίσματα ἀφεψόμενος, ἀναστομῶν τὴν μήτραν καὶ ἐπισπώμενος ὑγρασίαν. τὸ δὲ <ξύλον> τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν τῷ καρπῷ, ἥσσονα μέντοι. βοηθεῖ δὲ ἀφεψηθὲν <ἐν> ὕδατι καὶ πινόμενον ἀπεψίαις, στρόφοις, θηριοδήκτοις, σπωμένοις, οὖρά τε ἄγει καὶ πρὸς τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ τραύματα μετὰ ἴριδος ἁρμό- ζει ξηρᾶς· ἀνάγει δὲ καὶ λεπίδας. μείγνυται δὲ καὶ εἰς τὰ τῶν μύρων στύμματα.

Identifications proposées

 • Commiphora opobalsamum (Beck)
 • Amyris gileadensis (Aufmesser)
 • Balsamodendron gileadense (Berendes)
 • Commiphora opobalsamum (García Valdés)
 • Opalobalsamum, Balsamodendron gileadense, Balsamodendron opalobalsamum, Commiphora opalobalsamum, Amyris gileadensisAmyris kataf, Commiphora kataf, Balsamodendron kataf (Osbaldeston)
 • Balsamum (Ruel, 1552)
 • Commiphora gileadensis (synonymes : Amyris gileadensis, Commiphora opobalsamum, Amyris opobalsamum, Balsamodendrum opobalsamum). MC.

Traduction française

Le baumier (balsamon) : l'arbre, pour la taille, a l'aspect du lyciet (lukios) ou du pyracanthe (purakanthê), avec des feuilles semblables à celles de la rue (pêganon), mais bien plus blanches et plus persistantes ; il croît uniquement en Judée, le long d'une sorte de vallée encaissée, et présente des différences internes de rugosité, de longueur et de gracilité. On appelle en tout cas eutheriston ce que l'arbuste a de fin et de semblable à des cheveux, peut-être parce que cela, étant grêle, est fauché (thérizesthai) facilement (eukhérôs).

Le suc appelé baume (opobalsamon) est extrait pendant les grosses chaleurs de la Canicule, où l'arbre est incisé avec des griffes de fer ; il en coule une petite quantité, de sorte que chaque année on n'en recueille pas plus de six ou sept conges (un conge = 3,25 litres). Dans cette région, il se vend pour deux fois son poids d'argent.

Le suc de bonne qualité, c'est le produit frais, d'odeur vive, franche et qui ne tourne pas à l'aigre, facile à dissoudre, homogène, modérément astringent et piquant à la langue. Il est adultéré de diverses manières. Certains mélangent au baume des onguents comme ceux à base de térébinthe, de henné, de lentisque, de lis, de noix de ben, du métopion, du miel, du cérat, de l'huile de myrte ou de henné bien fluide. Mais on a facilement la preuve d'une telle falsification. Le produit pur versé goutte à goutte sur un tissu de laine ne laisse, après lavage, ni tache ni trace, alors que le produit adultéré ne s'efface pas ; en outre, le baume versé goutte à goutte dans du lait le caille, ce qu'il ne fait pas quand il est adultéré. Qui plus est, le produit pur versé dans du lait ou de l'eau se dissout rapidement et devient laiteux, le produit adultéré surnage comme de l'huile, en se condensant ou en se dispersant de tous côtés en étoile. Cependant, avec le temps, même le produit pur perd de sa qualité en s'épaississant. C'est une erreur de croire que le produit pur, versé goutte à goutte dans de l'eau, va d'abord au fond, puis remonte facile à dissoudre.

Le bois qu'on appelle bois de baumier (xylobalsamon) est estimé quand il est frais, mince comme un fétu de paille, roux, parfumé, et qu'il exhale une odeur fugace de baume.

Quant au fruit - puisqu'on est obligé de l'utiliser aussi -, choisissez-le jaune rougeâtre, plein, gros, lourd, de saveur piquante et brûlante, exhalant modérément une odeur voisine de celle du baume. On apporte de Pétra une denrée utilisée pour falsifier le fruit : c'est une graine semblable à celle du millepertuis, que vous reconnaîtrez au fait qu'elle est plus grosse, vide et inefficace, de saveur poivrée. (trad. Suzanne Amigues)

Traduction allemande de Berendes

18. Balsam. Balsamodendron gileadense oder Amyris gileadensis (Terebinthinaceae) - Aechter Balsamstrauch

Περί Βαλσάμου. Der Baum erscheint von der Grösse des Lykions oder Feuerdorns [1] und hat Blätter denen der Raute ähnlich, aber viel heller und mehr immtergrün er wächst nur in Indien in einem bestimmten Thale und in Aegypten.

Sie (die Bäume) unterscheiden sich von einander durch Rauheit [2], Grösse und Schlankheit. Darum wird das Dünne und Haarförmige des Strauches der Schnitt genannt, jedenfalls weil es, da es schlank ist, leicht zu schneiden ist. Das sogen. Opobalsamon [3] wird gewonnen in der Zeit der Hundstagshitze, indem der Baum mit eisernen Werkzeugen angeschnitten wird. Es fliesst jedoch spärlich, so dass zu jeder Zeit nicht mehr als sechs bis sieben Chus [4] gesammelt werden; es wird aber in dortiger Gegend um das Doppelte Silber verkauft [5]. Gut ist aber der Saft, wenn er frisch ist, einen kräftigen Geruch hat und unverfälscht ist, säuerlich schmeckt, leicht fliesst, blank und zusammenziehend ist und auf der Zunge mässig beisst. Er wird aber auf mancherlei Weise verfälscht. Die Einen Mischen nämlich Salböle darunter, wie Terpentin, Cyperngras-, Mastix-, Lilien-, Behenöl, Bittermandelöl, Honig, sehr flüssige Myrten- oder Cyperngrassalbe. Ein solcher wird aber leicht durch die Prüfung erkannt. Wird nämlich der reine Balsam auf Wollzeug getröpfelt, so hinterlässt er nach dem Auswaschen weder einen Fleck noch Schmutz, der verfälschte aber bleibt. Ferner auf Milch getröpfelt macht er diese gerinnen, was der gefälschte nicht thut. Wird weiter der ächte auf Milch oder Wasser getröpfelt, so zerfliesst er rasch und milchig, der verfälschte dagegen schwimmt darauf wie Oel, in sich zusammengeballt, dann sternförmig sich ausbreitend. Mit der Zeit jedoch verdickt sich auch der ächte, er wird voll selbst schlechter. Diejenigen irren aber, welche glauben, dass derselbe, wenn er ächt ist, auf das Wasser getröpfelt zunächst zu Boden sinke, dann als leicht zerfliesslich aufwärts dringe.

Daz Holz, welches Xylobalsamon genannt wird, ist geschätzt, wenn es frisch ist, dünne Zweige hat und röthlich und wohlriechend ist, und kurze Weile nach Opobalsamon duftet. Von der Frucht, denn auch diese steht im nothwendigen Gebrauelie, wähle die gelbe, volle, grosse, schwere, mit beissendem und brennendem Geschmack, die mässig nach Opobalsamon riecht. Von Petra aber, wo die Frucht verfälscht wird, kommt ein Same, dem Johanniskraut ähnlich, diesen wirst du daran erkennen, dass er grösser, leer und kraftlos ist und nach Pfeffer schmeckt.

Der Saft hat sehr stark wirkende Kraft, da er in hohem Grade er- wärmend ist, die Verdunkelungen auf der Pupille vertreibt und die Erkältungen der Gebärmuttergegend heilt, wenn er mit Rosenwachssalbe eingelegt wird. Er befördert die Menstruation, treibt die Nachgeburt und den Fötus aus und löst eingesalbt die Erstarrung. Auch reinigt er die Wunden von Schmutz. Getrunken ferner ist er die Verdauung befördernd und harntreibend, den Engbrüstigen zuträglich, mit Milch auch denen, die Akonit genossen haben und den von wilden Thieren Gebissenen. Er wird auch den Salben, Pflastern und Gegengiften zugemischt. Und im Allgemeinen hat die kräftigste Wirkung der Balsamsaft, die nächste die Frucht, die schwächste das Holz. Die Frucht, getrunken, ist für die ein gutes Mittel, welche an Seitenstechen, Lungenentzündung, Husten, Lendengicht, Fallsucht, Schwindel, Athemnoth, Leibschneiden, Harnverhaltung leiden, die voll giftigen Thieren gebissen sind; ferner eignet er sich zu Räucherungen für Frauen, und in der Abkochung zum Sitzbade er- öffnet er den Muttermund indem er die Feuchtigkeit in sich zieht. Das Holz hat dieselbe Kraft wie die Frucht, nur schwächer. Es hilft in der Abkochung mit Wasser, getrunken, gegen Verdauungsschwäche, Krämpfe, den von giftigen Thieren Gebissenen, von Krämpfen Befallenen, auch treibt es den Harn und ist mit Irissalbe eingerieben bei Kopfwunden heilsam; dann aber auch zieht es (Knochen-)Splitter aus und wird endlich den Verdichtungsmitteln der Salben zugesetzt.

Commentaires de Berendes

 1. Pyrakantha, Crataegus Oxyacantha L., mit rothen Beeren.
 2. Der Rinde. D. hat den Strauch wohl selbst nie gesehen, sondern beschreibt ihn nach Berichten ; er gebraucht hier das Wort τραχύτης.
 3. ὀπὸς βαλσάμου, Balsamsaft.
 4. Die ganze Ausbeute zu jeder Erntezeit würde also 19,68—22,96 l betragen haben.
 5. d. h. er wurde mit dem doppelten Gewichte von Silber aufgewogen.

____________________

Der Balsamstrauch soll nach Plinius XII 111 zwei Ellen hoch sein und, wie auch sein Vorgänger Theophrast sagt (Hist. plant. IX 6), nur in Syrien im Thale Gilead, einem Landstriche östlich des Jordans, wo sich zwei Anpflanzungen befinden, vorkommen, und zwar theils wild, theils cultivirt. Strabo (Geograph, lib. XVI p. 434) berichtet, dass der dem κύτισος (Medicago arborea) oder der Terebinthe ähnliche Balsamstrauch in Saba, also im südlichen Arabien, wachse, auch Prosper Alpinus (De plant. Aegypt. p. 49) ist dieser Ansicht, und nach Flavius Josephus (Antiq. judaic. 8, 6) soll eine Königin von Saba seine Cultur nach Palästina übertragen haben. Wenn es aber Genesis 37, 25 heisst : „Sie sahen ismaelitische Kaufleute von Galaad herkommen, deren Kameele Specereien, Balsam und Myrrhenharz trugen, und die nach Aegypten zogen," so muss man wohl bedenken, dass die arabischen Karawanen die Producte Palästinas aufnahmen und nach Aegypten führten. In Aegypten war der Balsamstrauch nicht heimisch, er wurde erst später dorthin verpflanzt. Simeon Seth, etwa um 1070 (De cibor. facult. p. 9), und Abd Allathif, gest. 1231 (Aegypt. p. 13), haben den Strauch bei Hieropolis gefunden und Petr. Bellonius (De arboribus coniferis, 1553) sah ihn in den Gärten von Kairo.

Plinius gibt noch als weitere Verfälschungen Harz, Galbanum und Gummi an, letzteres mache ihn sehr brüchig und trocken. Weiter sagt er, der mit Wachs versetzte Balsam bilde beim Verbrennen eine schwarze Flamme, der, welcher Honig enthalte, locke die Bienen an. Er sowohl wie Theophrast behaupten, reiner Balsam komme nicht nach Europa.

Wie Flav. Josephus (Antiq. jud. 14, 4), Tacitus (Hist. 5, 5), Plinius XII 115 angeben, durfte der Baum nicht mit einem Eisen verletzt werden, wenn er nicht eingehen solle, sondern nur die Rinde, und nur diese dürfe mit einem Instrument aus Glas, Stein oder Knochen angeritzt werden.

Nach allen Beschreibungen und Angaben, dass Holz und Zweige wohlriechend sind, müssen wir annehmen, dass der Balsam ein natürliches Product der Pflanze, also in ihr fertig gebildet enthalten ist. Der ausfliessende Saft ist nach Plinius zunächst weiss, dann röthlich und durchscheinend (λεῖος, glatt, sagt Diosk.), wird mittelst Wolle in kleinen Hörnern aufgefangen und aus diesen in neue irdene Geschirre gethan. Nach seinem Zeugnisse haben die Juden wider den Strauch gewüthet, d. h. entweder Raubbau getrieben oder ihn aus Hass gegen die Römer auszurotten versucht, bis die Kaiser für seine Schonung und Cultur sorgten.

Schon zur Zeit des Mittelalters war der ächte Balsam aus dem Handel verschwunden und an seine Stelle das pathologische Product von Toluifera Pereirae Baill. getreten, so dass, als der in der katholischen Kirche zum Chrisma gebrauchte ächte Balsam nicht mehr zu haben war, Papst Pius V. durch eine Bulle vom Jahre 51 die Verwendung von Balsamum peruvianum gestattete.

Balsamodendron gileadense Kunth oder Amyris gileadensis L. (Terebinthinaceae-Amyrideae), Aechter Balsamstrauch, ist nach der Beschreibung von Vahl (Symbolae botan. fasc. III) ein kleiner Baum mit sparrig abstehenden, glatten, aschgrauen Aesten und drei- bis fünfzäblig gefiederten Blättern, sie sitzen auf sehr kurzen Aestchen. Die Blättchen sind kaum merklich weichhaarig, verkehrt-eiförmig oder keilförmig, bisweilen etwas spitz, das mittlere ein klein wenig grösser als die seitlichen. Die kurzgestielten kleinen Blüthen einzeln oder mehrere beisammen am Ende der Blattästchen. Kelch glockig, Blumenblätter weiss, so lang wie die Staubfäden. Steinfrucht eiförmig, erbsengross, glatt und braun.

Der Balsam enthält nach Wigand zwei Harze und ätherisches Oel.