Balsamon (Dioscoride)

De PlantUse Français
Aller à : navigation, rechercher
kalamos arômatikos
De Materia Medica (Dioscoride, 1er siècle)
aspalathos


Texte grec de Wellmann

1.19.1 <βάλσαμον>· τὸ μὲν δένδρον κατὰ μέγεθος λυκίου ἢ πυρακάνθης βλέπεται, φύλλα ἔχον ὅμοια πηγάνῳ, λευκότερα δὲ πολλῷ καὶ ἀειθαλέστερα, γεννώμενον ἐν μόνῃ Ἰουδαίᾳ κατά τινα αὐλῶνα, διαφέρον αὐτὸ ἑαυτοῦ τραχύτητι καὶ μήκει καὶ ἰσχνότητι. λέγεται γοῦν τὸ λεπτὸν καὶ τριχῶδες τοῦ θάμνου εὐθέριστον, ἴσως διὰ τὸ εὐχερῶς θερίζεσθαι ἰσχνὸν ὄν. τὸ δὲ <ὀποβάλσαμον> λεγόμενον ὀπίζεται ἐν τοῖς ὑπὸ κύνα καύμασιν ἐντεμνομένου σιδηροῖς ὄνυξι τοῦ δένδρου· ῥεῖ δὲ ὀλί- γον ὡς καθ' ἕκαστον ἔτος μὴ πλεῖον ἓξ ἢ ἑπτὰ χόας συναθροί- ζεσθαι· πωλεῖται δὲ ἐν τῷ τόπῳ <τούτῳ> ὁ σταθμὸς αὐτοῦ

1.19.2 πρὸς διπλοῦν ἀργύριον. ἔστι δὲ ὀπὸς καλὸς ὁ πρόσφατος, τῇ ὀσμῇ εὔτονος καὶ εἰλικρινὴς καὶ μὴ παροξίζων, εὐδίετος, λεῖος, στύφων καὶ δάκνων μετρίως τὴν γλῶσσαν. δολοῦται δὲ ποι- κίλως· οἱ μὲν γὰρ χρίσματα μίσγουσιν αὐτῷ ὡς τὸ τερεβίνθι- νον, κύπρινον, σχίνινον, σούσινον, βαλάνινον, μετώπιον, μέλι, κηρωτὴν μυρσίνην ἢ κυπρίνην ὑγρὰν λίαν. διελέγχεται δὲ εὐ- χερῶς ὁ τοιοῦτος· ἐπισταγεὶς γὰρ ὁ ἀκέραιος εἰς ἐριοῦν ὕφος καὶ ἐκπλυθεὶς κηλίδα οὐ ποιεῖ οὐδὲ σπίλον, ὁ δὲ δεδολωμένος προσμένει, καὶ γάλακτι δὲ ἐπισταγεὶς πήγνυσι τοῦτο, ὅπερ ὁ δεδολωμένος οὐ δρᾷ. ἔτι ὁ ἀκέραιος ἐπιχυθεὶς γάλακτι ἢ ὕδατι χεῖται ταχέως καὶ γαλακτοῦται, ὁ δὲ δεδολωμένος ἐπιπλεῖ κα- θάπερ ἔλαιον συστρεφόμενος καὶ διαχεόμενος ἀστεροειδῶς· τῷ μέντοι χρόνῳ καὶ ὁ ἀκέραιος ἑαυτοῦ παχυνόμενος χείρων γί-

1.19.3 νεται. πλανῶνται δὲ οἱ νομίζοντες τὸν ἀκέραιον ἐπιστα- γέντα ὕδατι χωρεῖν εἰς βάθος πρῶτον, εἶτα ἀναπλεῖν εὐδι- άχυτον. τὸ δὲ ξύλον τὸ καλούμενον <ξυλοβάλσαμον> δόκιμόν ἐστι τὸ πρόσφατον καὶ λεπτόκαρφον καὶ πυρρόν, εὐῶδες, βραχὺ πνέον ὀποβαλσάμου. τοῦ δὲ καρποῦ – καὶ γὰρ τούτου ἡ χρῆ- σις ἀναγκαία – ἐκλέγου τὸν ξανθόν, πλήρη, μέγαν, βαρύν, δάκνοντα τὴν γεῦσιν καὶ πυροῦντα, μετρίως παραπνέοντα τοῦ ὀποβαλσάμου. φέρεται δέ τι ἀπὸ τῆς Πέτρας, ᾧ δολίζουσι τὸν καρπόν, σπέρμα ὑπερικῷ ὅμοιον, ὅπερ γνώσῃ ἐκ τοῦ μεῖζόν τε εἶναι καὶ κενὸν καὶ ἀδύναμον, πεπερίζον τῇ γεύσει.

1.19.4 δύναμιν δὲ ἔχει ἐνεργεστάτην ὁ <ὀπὸς> θερμαντικώτατος ὤν, σμήχων τὰ ἐπισκοτοῦντα ταῖς κόραις καὶ τὰς περὶ μήτραν ψύξεις ἰώμενος, προστιθέμενος μετὰ ῥοδίνης κηρωτῆς. ἄγει δὲ καὶ δεύτερα καὶ ἔμβρυα, καὶ ῥίγη συγχρισθεὶς λύει· καθαίρει δὲ καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἑλκῶν. ἔστι δὲ καὶ πεπτικὸς καὶ οὐρη- τικὸς πινόμενος, δυσπνοοῦσιν ἁρμόζων καὶ τοῖς ἀκόνιτον πε- πωκόσι μετὰ γάλακτος καὶ θηριοδήκτοις· μείγνυται δὲ καὶ ἀκό- ποις καὶ μαλάγμασι καὶ ἀντιδότοις, καὶ καθόλου δραστικωτάτην ἔχει τὴν δύναμιν ὁ ὀπὸς τοῦ βαλσάμου, δευτέραν δὲ ὁ καρπός,

1.19.5 ἐλαχίστην δὲ τὸ ξύλον. ὁ δὲ <καρπὸς> πινόμενος ἁρμόζει πλευ- ριτικοῖς, περιπνευμονικοῖς, βήσσουσιν, ἰσχιαδικοῖς, ἐπιλημπτι- κοῖς, σκοτωματικοῖς, ὀρθοπνοικοῖς, στροφουμένοις, δυσουροῦσι, θηριοδήκτοις, καὶ εἰς τὰ γυναικεῖα δὲ ὑποθυμιάματα εὐθετεῖ καὶ εἰς ἐγκαθίσματα ἀφεψόμενος, ἀναστομῶν τὴν μήτραν καὶ ἐπισπώμενος ὑγρασίαν. τὸ δὲ <ξύλον> τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν τῷ καρπῷ, ἥσσονα μέντοι. βοηθεῖ δὲ ἀφεψηθὲν <ἐν> ὕδατι καὶ πινόμενον ἀπεψίαις, στρόφοις, θηριοδήκτοις, σπωμένοις, οὖρά τε ἄγει καὶ πρὸς τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ τραύματα μετὰ ἴριδος ἁρμό- ζει ξηρᾶς· ἀνάγει δὲ καὶ λεπίδας. μείγνυται δὲ καὶ εἰς τὰ τῶν μύρων στύμματα.

Identifications proposées

  • Commiphora opobalsamum (Beck)
  • Amyris gileadensis (Aufmesser)
  • Balsamodendron gileadense (Berendes)
  • Commiphora opobalsamum (García Valdés)
  • Opalobalsamum, Balsamodendron gileadense, Balsamodendron opalobalsamum, Commiphora opalobalsamum, Amyris gileadensisAmyris kataf, Commiphora kataf, Balsamodendron kataf (Osbaldeston)
  • Balsamum (Ruel, 1552)

Traduction française

Le baumier (balsamon) : l'arbre, pour la taille, a l'aspect du lyciet (lukios) ou du pyracanthe (purakanthê), avec des feuilles semblables à celles de la rue (pêganon), mais bien plus blanches et plus persistantes ; il croît uniquement en Judée, le long d'une sorte de vallée encaissée, et présente des différences internes de rugosité, de longueur et de gracilité. On appelle en tout cas eutheriston ce que l'arbuste a de fin et de semblable à des cheveux, peut-être parce que cela, étant grêle, est fauché (thérizesthai) facilement (eukhérôs).

Le suc appelé baume (opobalsamon) est extrait pendant les grosses chaleurs de la Canicule, où l'arbre est incisé avec des griffes de fer ; il en coule une petite quantité, de sorte que chaque année on n'en recueille pas plus de six ou sept conges (un conge = 3,25 litres). Dans cette région, il se vend pour deux fois son poids d'argent.

Le suc de bonne qualité, c'est le produit frais, d'odeur vive, franche et qui ne tourne pas à l'aigre, facile à dissoudre, homogène, modérément astringent et piquant à la langue. Il est adultéré de diverses manières. Certains mélangent au baume des onguents comme ceux à base de térébinthe, de henné, de lentisque, de lis, de noix de ben, du métopion, du miel, du cérat, de l'huile de myrte ou de henné bien fluide. Mais on a facilement la preuve d'une telle falsification. Le produit pur versé goutte à goutte sur un tissu de laine ne laisse, après lavage, ni tache ni trace, alors que le produit adultéré ne s'efface pas ; en outre, le baume versé goutte à goutte dans du lait le caille, ce qu'il ne fait pas quand il est adultéré. Qui plus est, le produit pur versé dans du lait ou de l'eau se dissout rapidement et devient laiteux, le produit adultéré surnage comme de l'huile, en se condensant ou en se dispersant de tous côtés en étoile. Cependant, avec le temps, même le produit pur perd de sa qualité en s'épaississant. C'est une erreur de croire que le produit pur, versé goutte à goutte dans de l'eau, va d'abord au fond, puis remonte facile à dissoudre.

Le bois qu'on appelle bois de baumier (xylobalsamon) est estimé quand il est frais, mince comme un fétu de paille, roux, parfumé, et qu'il exhale une odeur fugace de baume.

Quant au fruit - puisqu'on est obligé de l'utiliser aussi -, choisissez-le jaune rougeâtre, plein, gros, lourd, de saveur piquante et brûlante, exhalant modérément une odeur voisine de celle du baume. On apporte de Pétra une denrée utilisée pour falsifier le fruit : c'est une graine semblable à celle du millepertuis, que vous reconnaîtrez au fait qu'elle est plus grosse, vide et inefficace, de saveur poivrée. (trad. Suzanne Amigues)

Traduction allemande de Berendes

18. Balsam. Balsamodendron gileadense oder Amyris gileadensis (Terebinthinaceae) - Aechter Balsamstrauch

Περί Βαλσάμου. Der Baum erscheint von der Grösse des Lykions oder Feuerdorns und hat Blätter denen der Raute ähnlich, aber viel heller und mehr immtergrün er wächst nur in Indien in einem bestimmten Thale und in Aegypten.

Sie (die Bäume) unterscheiden sich von einander durch Rauheit, Grösse und Schlankheit. Darum wird das Dünne und Haarförmige des Strauches der Schnitt genannt, jedenfalls weil es, da es schlank ist, leicht zu schneiden ist. Das sogen. Opobalsamon wird gewonnen in der Zeit der Hundstagshitze, indem der Baum mit eisernen Werkzeugen ange- schnitten wird. Es fliesst jedoch spärlich, so dass zu jeder Zeit nicht mehr als sechs bis sieben Chus gesammelt werden; es wird aber in dortiger Gegend um das Doppelte Silber verkauft. Gut ist aber der Saft, wenn er frisch ist, einen kräftigen Geruch hat und unverfälscht ist, säuerlich schmeckt, leicht fliesst, blank und zusammenziehend ist und auf der Zunge mässig beisst. Er wird aber auf mancherlei Weise verfälscht. Die Einen Mischen nämlich Salböle darunter, wie Terpentin, Cyperngras-, Mastix-, Lilien-, Behenöl, Bittermandelöl, Honig, sehr flüssige Myrten- oder Cyperngrassalbe. Ein solcher wird aber leicht durch die Prüfung erkannt. Wird nämlich der reine Balsam auf Wollzeug getröpfelt, so hinterlässt er nach dem Auswaschen weder einen Fleck noch Schmutz, der verfälschte aber bleibt. Ferner auf Milch getröpfelt macht er diese gerinnen, was der gefälschte nicht thut. Wird weiter der ächte auf Milch oder Wasser getröpfelt, so zerfliesst er rasch und milchig, der verfälschte dagegen schwimmt darauf wie Oel, in sich zusammengeballt, dann sternförmig sich ausbreitend. Mit der Zeit jedoch verdickt sich auch der ächte, er wird voll selbst schlechter. Diejenigen irren aber, welche glauben, dass derselbe, wenn er ächt ist, auf das Wasser getröpfelt zunächst zu Boden sinke, dann als leicht zerfliesslich aufwärts dringe.

Daz Holz, welches Xylobalsamon genannt wird, ist geschätzt, wenn es frisch ist, dünne Zweige hat und röthlich und wohlriechend ist, und kurze Weile nach Opobalsamon duftet. Von der Frucht, denn auch diese steht im nothwendigen Gebrauelie, wähle die gelbe, volle, grosse, schwere, mit beissendem und brennendem Geschmack, die mässig nach Opobalsamon riecht. Von Petra aber, wo die Frucht verfälscht wird, kommt ein Same, dem Johanniskraut ähnlich, diesen wirst du daran erkennen, dass er grösser, leer und kraftlos ist und nach Pfeffer schmeckt.

Der Saft hat sehr stark wirkende Kraft, da er in hohem Grade er- wärmend ist, die Verdunkelungen auf der Pupille vertreibt und die Erkältungen der Gebärmuttergegend heilt, wenn er mit Rosenwachssalbe eingelegt wird. Er befördert die Menstruation, treibt die Nachgeburt und den Fötus aus und löst eingesalbt die Erstarrung. Auch reinigt er die Wunden von Schmutz. Getrunken ferner ist er die Verdauung befördernd und harntreibend, den Engbrüstigen zuträglich, mit Milch auch denen, die Akonit genossen haben und den von wilden Thieren Gebissenen. Er wird auch den Salben, Pflastern und Gegengiften zugemischt. Und im Allgemeinen hat die kräftigste Wirkung der Balsamsaft, die nächste die Frucht, die schwächste das Holz. Die Frucht, getrunken, ist für die ein gutes Mittel, welche an Seitenstechen, Lungenentzündung, Husten, Lendengicht, Fallsucht, Schwindel, Athemnoth, Leibschneiden, Harnverhaltung leiden, die voll giftigen Thieren gebissen sind; ferner eignet er sich zu Räucherungen für Frauen, und in der Abkochung zum Sitzbade er- öffnet er den Muttermund indem er die Feuchtigkeit in sich zieht. Das Holz hat dieselbe Kraft wie die Frucht, nur schwächer. Es hilft in der Abkochung mit Wasser, getrunken, gegen Verdauungsschwäche, Krämpfe, den von giftigen Thieren Gebissenen, von Krämpfen Befallenen, auch treibt es den Harn und ist mit Irissalbe eingerieben bei Kopfwunden heilsam; dann aber auch zieht es (Knochen-)Splitter aus und wird end- lich den Verdichtungsmitteln der Salben zugesetzt.

Περί Βαλσάμου. The tree appears of the size of the Lykion (cf. 132) or firethorn (cf. 122) and has leaves similar to those of the rue, but much lighter and more evergreen it grows only in India[5] in a certain valley and in Egypt. They (the trees) differ from one another by roughness, size and slenderness. Therefore the thin and hairlike of the bushes is called the cut, at least inasmuch as it is thin, simple to clip.

The sap, Opobalsamon is obtained in the time of the dog days' heat, in which the tree is cut into with iron tools.[6] It flows however scantily, so that at any time no more than six or seven chus [19.7 to 23.0 liters] is collected; but it is sold in that area at double silver.[7] But the sap is good, when it is fresh, has a strong odor and is unadulterated, tastes sour, flows easily, is clear and astringent, and is moderately biting on the tongue. But it becomes adulterated in many ways. The first mixes in such anointing oils as turpentine, Cyperus, mastic, lily, and ben oil, w:bitter almond oil, honey, or very liquid myrtle or Cyperus ointment. One such is but easily detected by the test. Namely, if the true balsam is dripped onto woolens, it leaves after washing neither stain nor residue, but the adulterated remains. Furthermore, dripped onto milk it makes it curdle, which the adulterated does not do. Additionally the genuine balsam dripped onto milk or water dissolves rapidly and milky, but the false swims over like oil, aggregated in itself, then spreading out radially. Over time however the genuine also thickens itself, it becomes worse all by itself. But those err who believe that [the balsam], when it is genuine, dropped onto the water sinks initially to the bottom, then as easily deliquescent penetrates upwards.

The wood, which is named xylobalsamon, is valued when it is fresh, has thin branches and is reddish and aromatic, and smells a short while like opobalsamon. From the fruit, because also these stand in need for use, choose the yellow, full, large, heavy, with biting and burning taste, smelling moderately like opobalsamon. But from Petra, where the fruit is falsified, comes a seed, similar to St. John's, that you will recognize against this, that is larger, hollow, and powerless and tastes like pepper. The juice has a very strong acting force, as it is warming to a large degree, distributes the darknesses on the pupil and cures the colds of the uterine area when it is laid on with rose wax ointment. It will promote the menstruation, drives the placenta and fetus out, and when smeared loosens stiffness. It also purifies wounds of filth. Furthermore, when drunk the digestion is furthered and diuresis induced, beneficial to those with difficulty breathing, also with milk to those who have consumed aconite and those bitten by wild animals. It is also mixed with salves, plasters, and antidotes. And in general the balsam juice has the strongest effect, next the fruit, and the wood is weakest. The fruit, drunk, is for those a good material, who suffer from side stitches, pneumonia, cough, lumbar arthritis, epilepsy, dizziness, shortness of breath, colic, retention of urine, those who have suffered a poisonous animal bite; it is also suitable for fumigation for women, and in the decoction for the sitz-bath it opens the cervix in that it draws moisture into itself. The wood has the same power as the fruit, only weaker. It helps in the decoction with water, drunk against indigestion, cramps, those bitten by poisonous animals, afflicted by cramps, also it drives out the urine and is wholesome rubbed with iris salve on head wounds; but then it also draws out (bone) fragments and finally it is added to the compression means of ointments.

Commentaires de Berendes

Notes de Wikisource. Balsamodendron opobalsamum (=Commiphora opobalsamum)[1] and Amyris gileadensis[2] are synonyms of Commiphora gileadensis*, which is believed to be the Biblical Balm of Gilead,[3] known in more recent times as the Balm of Mecca[4].