Trabut, Répertoire: P

De PlantUse Français
Aller à : navigation, rechercher
O
Louis Trabut, 1935. Répertoire des noms indigènes des plantes
dans le nord de l'Afrique
Q

télécharger le pdf


[183]

P


Sommaire

Paeonia corallina, P. coriacea

Pivoine.

Tarommant guiddaoun — Teffa guiddaoun.

Rouman ech chadi — رهان الشادي

Ouard el hamir — ورد الحمير

Ardjaouan, arrhaouan — ارجوان

Faounia — فاونية

Aoud es çalib — ءود الصليب


Pallenis spinosa

Ttafs.

Nougd — نڨد

Rebian — ربيان

Hachechet el agreb — حشيشه العڨرب

Chouk ez zera — شوك الزرع

Oudjia nessiba — وحية نسيبة

Ousqia nessiba — وسقية نسيبة

Aïmouka — ءيموكة


Palmella mucosa

Tfel el hata — تفل الحتة


Pancratium fœtidum, P. maritimum

Tigousbah

Souçan baheri — سوسان بحري

Kikout — كيكوط


Pancratium Saharae

Teselit.


Panicum crus-galli

Bekker — بكر

Dhineba — ذينبة


[184]

Panicum miliaceum

C. — Millet, cult.

Midjou, Tfsout.

Dokhna — دخنة

Dra — ذرة

Bechna (Trip.) — بشنة

Qeçob el abiod — صب الابيض


Panicum repens

Nedjama — نجمة

Nissil — نيسيل

Qtseba — قثبة

Bedd homar — بد حمار


Panicum sanguinale

Demmiya — دمية


Panicum turgidum

Goumchi T — Afezou T (le grain).

Bou rokba — ابو ركبة

Bokkar — بكر

Merkeba — مركبة

Chouch — شوش

Grande graminée commune dans le Sahara où elle concourt à la nourriture des chameaux. — Les Touareg récoltent les grains (afezou).


Papaver Rhoeas, P. hybridum, P. dubium

Coquelicot.

Tadjibout — Taloubat — Oualouda — Djih aroud — Tadjira — Ouadjir — Djia boudia — Adekkouch — Flilou — Flouflou.

Ben naaman — بن نعمان

Belnaaman — بالنعمان

Boudi, boudian — بوذي

Qebabouch — قبابوش

Sar'lil — ساغليل

Bou garaoun — بو ڨرعون

Belamad el hameur — بلعماد الحمر

Khachkhach mentsour — خشخاش مبثور


[185]

Papaver somniferum

C. — Pavot, cult.

Harir igran (var. setigerum).

Boudi, boudyan — بعدي

Bou en noum — ابو النوم

Ben en naaman el kebir — بن النعمان الكبير

Roman es çaal — رمان الصعال

Khechkhach — خشخاش

Afioun (l'opium) — افيوب

Les propriétés narcotiques du Pavot sont bien connues des indigènes. Les mères abusent parfois de la tête de Pavot pour faire dormir les jeunes enfants. L'usage de l'Afioun est assez répandu.

Le Pavot est cultivé surtout en Tunisie, il n'est fait aucune récolte d'Opium mais seulement des têtes de Pavot.


Papaver setigerum

Bon en noum — ابو النوم

Le P. setigerum est très peu différent du P. somniferum qui en est la forme modifiée par la culture.


Pappophorum brachystachyum

Labede.


Pappophorum scabrum

Aloumoug T.


Parietaria officinalis, P. lusitanica

Pariétaire.

Tilaças.

Chih el djenan — شيح الجنان

Khaoui el euchab — خاوي العشاب

Habiqet es sour — حبيقة الصور

Ratob — راطب

Hachich et tena — حشيش التنة

Hachich ez zedjadj — حشيش الزجاج

Horaïq el mchacha — حريق الماششة


[186]

Paronychia argentea

Thé arabe.

Taoucatt — Talsatt — Taoumiah — Tamiah — Mzouchen — Tarmiga.

Taï el areb — تاي العرب

Ataï el halou — تاي الحلو

Hidouret er raaï — حيدورة الرعاي

Ferache el qaa — فراش القاع

Bessatt el ardh — بسط الارض

Bessatt el qaa — بسط القاع

Le Paronychia argentea est communément consommé en infusion théiforme par les indigènes et les européens sous le nom de Thé arabe.


Paronychia chlorantha, P. desertorum, P. longiseta

Ahiouf-n-ekli T — Tachmegdid T.

Homra — حمرة

Ataï achbi — اتاي اشبي


Paronychia Cossoniana

Taamiya — طعمية

Nethel el abiodh — نتل الابيض

Hadjana — حجنة

Deqaïqa — دقايقة


Paronychia nivea

Ataï el djebel — اتاي الجبل


Passerina — Voy. Thymelaea.


Passiflora cærulea

C. — Cult.

Bou sella — بوسلة


Pastinaca sativa

C. — Panais.

Timiksimin.

Sefranyia — سفرانية

Djaada — جعدة


Peganum harmala

Harmel.

Harmel — حرمل

Harmel Sahari, la graine, drogue.


[187]

Employé comme médicament par les indigènes, des graines on retire une huile Zit el harmel. « Chaque racine, chaque feuille, dit le Prophète, est gardée par un ange en attendant qu'un homme vienne chercher sa guérison ».


Pelargonium inquinans

C. — Cult.

Khedoudja — خدوجة


Pennisetum ciliare, P. Parisii

Guezmir — ڨذمير

Kerttal — خرطال


Pennisetum dichotomum, P. elatum

Tarfad T — Tehaou T — Moukokoba.

Bou rokba — ابو ركبة

Hada — حدة

Ahma — احمة


Pennisetum typhoideum, Penicillaria spicata

C. — Millet à chandelle, cult.

Tabsout — Tafsout — Ini — Hili — Enli T. — Anneri T — Dra T — Tchaoua T.

D'raa — ذراة

Bechttout — بشطوط

Benicht — بنيشت

Bechna — بشنة

Dokna — دخنة

Qaçob — قصب

Koreia (le grain) — كقية


Var. tinctorium

Tafsout hamra — تافسوت حمراء

Cette variété rouge est employée à Inçala pour teindre les laines, une variété rouge du Sorgho est aussi employée pour le même usage.

Peplis Portula

Belibcha — بليشة


[188]

Periderea fuscata

Camomille champêtre

Hallelloust-n-djarfi.

Cheqiya — شقية

Guerira — ڨريرة

Rebiane — ربيان

Aromatique ; pourrait être utilisé comme Camomille.


Periploca laevigata

Asslift — Sellouf.

Halleba, Helleb — حلابة


Perralderia coronopifolia, P. garamantica

Aouarhad T — Thafs — Ttafès — Ttafous — Tafr'a.

Lahiet et tis — لحية التيس


Petasites fragrans

Héliotrope d'hiver.

Hachichet es sella — حشيشة السلة

Fleur à parfum d'héliotrope.


Petroselinum hortense

Persil.

Imzi.

Maadnous — معدنوس

Bagdouness — بڨدوبس

Le Persil est spontané dans les forêts de la région montagneuse.


Phagnalon rupestre, Ph. saxatile, Ph. sordidum

Foddia — فضية

Motti — مطي

Arfedj — عرفج

Taam el arneb — طعام الارنب


Phalaris canariensis, P. brachystachys

Alpiste.

Ibni — Absis — Beçis — Akouz — Akoulla-n-teskourine — Tassala T.

Berraqa — براقة

Zouane, zoual — زوان

Demmia — دمية


[189]

Phalaris minor

Charfar — شارفار


Var. hematites.

Demmia — دمية

Ce Phalaris passe dans le Sahara pour vénéneux pour les chevaux. Cette variété rougit en séchant. Certains Phalaris comme le canariensis coupés peu après la germination laissent exsuder une gouttelette rouge, d'où le nom de Demmia.


Phaseolus

C — Haricot, cult.

Tadelart — Tafeltart — Tanin — Tifeltiarin — Nounbal — Dadz — Farika — Loubian.

Loubia — لوبية

Loubia frenq — لوبية فرنك

La dénomination Loubia appartient au Dolichos Lubia. C'est par analogie qu'elle est appliquée au haricot.


Phelypæa ægyptiaca, Ph. lutea, Ph. violacea

Abouchel-n-Tekkouk — Idergis — Zimzellil T — Temzelitt T.

Danoun — دانون

Denouss — دانوس

Barnouk — برنوك

Ouars — ورس

Deris — دريس

Khares — خارس

Tertout el kelab — تربوث الكلاب

Zebb el qaâ — زب القاءة

Fetekchen — فتكشن

Le Phelypaea violacea est abondant dans le Sud ; il a une base très volumineuse contenant beaucoup d'amidon au moment où il sort du sol. Les indigènes mangent, après l'avoir convertie en farine, la partie renflée et préconisent cette farine contre la diarrhée.


Phelypæa Muteli, Ph. cærulea

Tadart-n-atebir.

Nouar el hadjel — نوار الحجل


Phillyrea angustifolia, P. media, Ph. latifolia.

Filaria.

Tamtouala — Ached — Adoura.

Qttem, qatoum — قطم


[190]

Phlomis Bovei, Ph. crinita

Farseouan — Tarseouan — Iniji — R'ilef — Azaref

Khayatt el adjrah — خياط الاجراح


Phlomis floccosa

Zehaïna — زحاينة

Zehera — زحرة


Phlomis Herba-venti

Zini — Tissaboun.

Djeda — جدة

Phœnix dactylifera

C. — Dattier.

Tanekht — Tazdaït — Tazzaït — Tazoutel — Tezdit — Tigzdaïl — Tezdaï- Tafinaout — Isgaren- Azouan- Hozdacht.

 • Nekhla — نخلهَ

Toutes les parties et tous les états du dattier ont reçu des noms berbères et arabes.

Dattier mâle :

Azdaï.

 • Dokar — ذكر
 • Fohal — فحل

Pied mâle issu d'un noyau et impuissant à féconder.

 • Rahaoui — رحوي

P. mâle issu d'un noyau bon pour la fécondation.

 • Ksebaoui — كسباوي

P. mâle provenant d'un rejeton.

 • Chedert — شدرت

P. mâle tardif pour deglet-nour.

 • Deglaoui — دڨلاوي


[191]

Dattier femelle

Azdaï.

 • Nakhlat — نخلهَ
 • Fahal — فحل

Dattier non cultivé :

 • Hachna — حشنهَ

Dattier cultivé né de graine

 • Degel — رڨل

Dattier mûrissant ses fruits sans fécondation :

 • Ikhriq — يخريق

Jeune dattier que l'on peut féconder sans avoir besoin de grimper :

 • R'arsa — غارسة
 • Djebara — جبارة

Dattier adulte dont le tronc commence à se dénuder :

 • Rebaia — ربعية

Dattier à tronc dénudé :

 • Charef — شارف

Grand dattier dont le rendement diminue :

 • Touïla — طويلة

Dattier ne donnant plus de dattes :

 • Feced — فصد

Le tronc, stipe du dattier :

Agdi.

 • Khacheb — خاشب

Ecailles du tronc

Tafegga


[192]

Une touffe de dattiers autour du pied-mère :

 • Aouch — عوش

Bourgeon de la base que l'on détache pour planter :

 • Hachna — حشنة
 • Djebar — جبار

Bourgeon sans valeur du pied :

Takourmit-n-tferhien.

 • Zellouche — زلوش

Bourgeon né loin du sol :

 • Rekkob, Rekkaba — ركاب ، ركابة

Bouquet de feuilles du sommet :

 • Aqid — حقيد

Cœur du dattier

 • Guelb — ڨلب
 • Djoumar — جمار

Cœur du dattier que le mari offre à sa femme le 7e jour de la noce.

Taselt-n-ougrouz.

La sève sucrée obtenue par section du bourgeon terminal :

 • Lagmi — لاڨمي

Lagmi sortant de la première section du bourgeon

 • Khloub — خلوب

Lagmi provenant d'une coupe plus profonde :

 • Haïk — حايك

Lagmi provenant d'une section encore plus profonde :

 • Soukara — سكارة


[193]

Lagmi sortant de la section de l'insertion des feuilles au bour­geon amenant la mort du dattier :

 • Ferkis — فركيس

Feuilles, palmes :

 • Djerid — جريد

Rachis des feuilles après l'enlèvement des divisions foliaires :

 • Djerid — جريد

Divisions de la feuille :

Tizit — Takoulat T.

 • Saaf — سهف

Epines de la base des feuilles :

 • Sirb — سيرب

Spirale des feuilles d'une année :

 • Dor — دور

Djerid, employé pour clôture :

 • Zeraïb — زراحيب

Palmes blanches du sommet :

 • Tazlit — تزليت

Base épaissie de la feuille :

 • Kornaf — كرنافا
 • Kourchefa — كرشافة

Fibres de la gaine :

 • Liffa, Liff — ليفة

Spathe :

 • Thalaa — طلع
 • Koufoura — كفرى


[194]

Spathe après la récolte :

 • Relafa — رلافة

Inflorescence mâle :

 • Ardjoun — عرجون

Inflorescence femelle :

 • Sebatta — سباطة

Ensemble des ramifications du régime :

 • Djant — جانت

Fleurs mâles :

 • Agatou, adjellou, adjendis. — حجلو

Pollen : Ouaïniou — Ehreer.

 • Kouch — كش
 • Deqiq — دقيق
 • R'abia — غبرة

Pollen conservé de l'année précédente :

 • Dokar qedid — ذكر قديذ

Spathe fermée après la fécondation :

Tanekout — Askroua.

Pédoncule du régime :

Tasbat-n-oublouh — Zaf — Tizilit.

 • Alemlan — حلملان
 • Alemzaier — حلمزاير

Le régime :

Talait — Tezaïrt — Tiziar.

Le régime fécondé :

Azioua.


[195]

Ramifications qui portent les dattes :

 • Chamrokh — شمروخ

Une fleur :

 • Djetmira — جتميرة

Fleur femelle tardive non fécondée :

 • Çadess — صدس

Ovaire après la fécondation :

 • Bezzir, Bazer — بزير ء بزر

Ovaire un mois après la fécondation :

 • Tiouane — تيوحن

La datte : Tablouht — Tinni T.

 • Temra — تمرة

Le noyau :

 • Nouat — نواة

Dépression de 1'embryon :

 • Noqtha — نقطة

Pellicule qui enveloppe le noyau :

 • Djoulafa — جولفة

Partie charnue comestible :

 • Tetsan — تثسن
 • Hatsa — حثاة

Sirop coulant des dattes :

 • Dibs — دبس

Dattes molles : Timout.

 • Retab — رطب
 • Horr — حر


[196]

Dattes molles comprimées en masse :

 • Adjoua — عجوة

Dattes demi-molles :

 • Mgama — مقمع

Dattes sèches dures

 • Khalet — خلط
 • Tamr — تمر

Dattes provenant d'un sujet de semis :

 • Degel — دڨل
 • Medjahl — مجاحل

Dattes non fécondées :

 • Sèche — ساش

Dattes sur un pied mâle :

 • Mazouziat — مازوزية

Datte tombée avant maturité :

 • Bessess — بساس

Datte non mûre de la grosseur d'un pois :

 • Loulou — لولو

Datte grosse mais verte :

 • Belah — بلح

Datte ayant atteint sa grosseur et sa couleur :

 • Besser — بسر

Datte sèche avant maturité :

 • Achfa — حشفة


[197]

La pruine :

 • Min — من
 • Baiad, biod — بياض

Degrés de maturité de la datte :

 • Thala — طلو
 • R'arid — غريض
 • Belah — بلح
 • Zahoua — زهوة
 • Besser — بسر
 • Retab — رطب
 • Tamr — تمر


ÉNUMÉRATION DES PRINCIPALES VARIÉTÉS DU NORD DE L'AFRIQUE

Maroc (Lt Paris, P. Popenoe) :

Bou Asmar — Bou Faqqous — Bou r'ar — Bou Hafas — Bou harrath — Bou Djouloud — Bou Ali Khannan — Bou Khartoum — Bou Sakkari — Bou Saq — Bou Soual — Bou et Tob — Bou Iaour'ag — Bou Zougah — Afroukh tidjent — Sebaa es Sultân — Asfar el djarid — Atsam — Admou — Begouri — Borchiah — Bani el hatsits — Belhezit — Bourni — Bouslhanchi — Ders el Berel- Ders el Maaz — Fouli — R'ars — Habb roummân — Har­chaf — Houmaïra -Horrah — Irar — Djihâl — Tataouant — Oum dourrari — Ounnab — Yabis — Zarzaï — Ar'ass — Afroukh-n­-Tigente — Feggous — Assiane — Tadment el Horra — Afrouk Amenzou — Aziza Amenzou — Taredbit Tamenzout — Tanakh souret — Tabdoucht — Taabdount — Taguezgouzt — Achar-en­ Naï — Karmez — Naffaye Aziza Abdallah ou Malek — Aziza-n-Bouzid — Bousraïn — Tinhoud — Ahardan — Ahdjine — Tin-r'anim — Lazouar' — Taberchent — Acherded — Adman-n-Ouar­gla — Kounti — Tadmemt-n-Fendi — Afroukh-n-Ounrar — Admam — Timeftahine — Koblet-n-Tourakht — Azouar-n-Adaryt — Til-lemsou — Tacharannaït — Tr'aras Tezdit — Kmil — Amtouf — Azdaï, dattier mâle.


Oasis du Sud de l'Algérie Halouaïa — Loun el Heloua — R'arsaïa — Deglet nour — Nakhlet Zian — Kattar — Horraia — Helouet Rir' — Souhoub — Tadala — Hamraïa — Hima — Dab-es-Soukkor — Khoussa el Atrous — Me­karkcha — Helib el Bel — Bezoul el Khadem — Khadraïa — Nakhe-


[198]

let Lalahoum — Rounia — Khadraï Liheda — Hamraït ben el Aroussi — Nakhelet el Hammada — Foul el Mogli — Bent el Adjouz — Mechegga — Toudjat — Chebbata — Moumena — Kharaïa — Nakhelet Koleïf — Mechferka — Rous el Ber'al — Belbelia — Deglaia — Baar el Djahch — Trilla — Maalakat — Nakhelet Kouider — Retbet et teben — Hadfa — Sifia — Oum chouika -­ Senine el Moftah — Mrara — Baar el Maaz — Ratbaïa — Defar el Qat — Merabta kheira — Euch — Rotbet Zin ed Din R'elida -­ Euch el Adjouz — Chougaa — Demaet el kelb — Sif el kharroub — Darbia — Nakhelet oum Houi — R'ar el Guettouta — Mogue­bala — Menfoukha oum Oudjih — Saq el R'ezal — R'azi — Keraïn el Abid — Bechoulet el Oussif — Tsouri — Kenta — Atta­cha — Nakhelet Alia — Nakhelet Hamia — Djoug Bales — Ratbet Ali — Senaat Roubou — Nachefa — Beid Haman — Aaguer — Meharta — Habet el Madjen — Nebgaïa — Ratba el Kabla — Ta­zaout — Ratbet el Madjen — Nakhelet el Left — Khammadja — Seïacha — Sebaa Bedraa — Hadbia — Ratba es Safra — Mitriat — Ahmar bou Amor — Qern r'ezal — Ahsiniat — Nakhelet Ras el Ferd — Bar el Bel.


Oasis de Tagant et de l'Adrar (R. Arnaud) :

Sekkani — Tenouazidi — Tamaziad — Tiguidirt — Mazboula — Lahnikia — Banbourk — Enzer — Nahlat foumaguidir — Oum Arich — Ahmar — Tenterquel — Tadjanant — Oum Ziouen — N'takeck — Tedjib — Lemdina — Alfat baba — Lakhrdira — Tid'el — Adar'ed — Iridjia — Laïrmia — Adjbouïb — Soum­bahra — Alfat'ouadan — Ganeb — Djoub inadmen — Haloua — Felha — Angr'outh — Tarditahlchah'la — Teul Fergioun — R'ilania- Boudjadjat — Lemberkeba — Ar'd'em — Anouïzen — Tedjet ced Youcef — Imrane — Kanet — Areïsth — Nedjbarat — Bezoul el begra — Zouzaïa — Sar'nia — Krouara — Tahmirit - Adjana — Tamazed — Ansakhri -Fathma es safra — Nakhelet la bahba — Tifrida — Nourdjaia — Tendr'iress — Nakhelet el Assassib.


Dattes du Souf (Commandant Cauvet) :

Hamari — R'ars — Deglet Ache — Tazerzaït — Bent gbala — Gasbi — Tefzaouine — Itima — Ali ou Rached — Telacine -


[199]

Deglet mras — Tamedjohert — Fezzaïn — Seba arous — Taou­rakt — Halouaïa — Beid el Hamam — Tamezrit Tinnecine — Deglet mamen — Arichti — Defar el Gatt — Bezzoul khadem — Sekria — Zog Mongar — Hona — Hamraia — Deglet ech cham — Deglet nour — Abd el azaz — Takermoust — Degla beida — Kenti­chi — Taoudant — Chettara.


Dattes du Djerid Tunisie (Masselot) ;

Ammari — Angou — Arichti — Badjou — Besser halou — Bou Assar — Bou fagour — Beds hamam — Besser aguer — Bezzaniah — Ben yamnoul — Berchanou — Bent Segui — Beid el Klab — Chedakh — Chellabi — Deglat nour — Deglat caïd — Deglat Hassen — Deglat sennaga — Deglat bahia — Deglat el bida - Deglat Ali djerad — Deglat nasser — Deglat nebat — Deglat hamidatou — Deglat richa — Deglat Aïcha — Dzhabi — Deglat Teblala — Dzofer gatt — Djelloudi — Dzoukar — Ftimi — Fez­zani — Fermlaya — Fahal — Gasbi — Goudi el Hadjemi — Ga­bouria — Guettari — R'ress' Mettiqi — R'albouzi — Gersini — Hamra — Hourra — Halloua — Hazmaya — Habb-Tessas — Henaya — Hamraïa — Kentah — Kentichi — Kesnarou — Ksebba — Kharroubi — Khadraya — Khanaqne rouh — Khoufiss akahal — Khalet hamid — Khalet Ali meskine — Khalet dounar — Labouzzi — Lemsia — Louzi — Lagou — Mahmoudi — Mena­kher — Moukh begri — Malti — Mattata — Mossran behim — Meliha — Messeram Zaouich — Nefakh ez Zebabir — Oum Saïd — Oum lar'laz — Oukht Ftimi — Oukht ammari — Oukht goundi — Oukht r'eress — Oukht gasbi — Oudnine ianech — Oukht lazou — Remtsa — R'tob Houde — Ras haneche — Selatni — Sennin Mouftah — Sebaa Arousi — Sarrouti — Sebaa fi Draa — Termet Khadem — Tamedjert — Tseremilaia — Tozeur zid kahala — Tozeur zid Çafra — Troudja — Tantaboucht — Tabouni — Tafazouine — Tanessin — Yamlala — Ytima.


Maladies du dattier :

Soussa — سوسة

Hamra — حمراه

Boussaafa — بوسعفة

Nedjma — نجمة

Djenan — جنان


Sertan el qloub — سرطان القلوب


[200]

R'ram — غرم

Bouqaçace — بو قصاص

Gemla — قملة

Nemla — نملة

Çafqa — صفقة

Techrim — تشريم

Bayoudh — بيوض

Khamez — خمز

Khemez mta nefara — خمز متاع نفارة

Djahnet — جحانة

Cibana — صيبانة


La datte malade :

 • Msourga — مسورڨة
 • Khamlet — خاملة
 • Khamedj — خمج


La datte qui est de beaucoup supérieure pour l'exportation est la datte Deglet-Nour, datte lumière, ou encore Deglet Noura, la datte de Lella Noura. Une légende attribue à Lella Noura bent Sidi Rached l'origine de cette datte.

Lella Noura avait été, contre son gré, fiancée à un Ben Djellal, Sultan de l'Oued Rhir. Emmenée de sa famille à Touggourt, elle s'était arrêtée au village d'El Hasihira où, après ses ablutions, elle pria Dieu de la faire mourir de suite plutôt que de la laisser épouser par un assassin. Un Dattier ayant poussé en ce lieu il reçut le nom de Deglet Noura. C'est de ce Dattier que serait, par la suite, sortie l'excellente variété qui fait la richesse de l'Oued Rhir. Par reconnaissance Lella Noura est restée une sainte vénérée. (Renseignements donnés par M. Abdelkader Benhadj Saïd, Agha de Témacine).

Le Dattier est l'arbre providentiel du Sahara, il est vénéré de ses habitants. Le Prophète a dit : " Honorez les dattiers car ils sont vos oncles ; parce que Dieu créa le Dattier d'un restant d'argile après avoir fait Adam ".

L'exportation des dattes devient une source de richesse pour le Désert et un jour le Dattier jalonnera les routes et fournira l'alcool qui animera les moteurs traversant le Sahara.


Pholiota aegirita

Pholiote du figuier.

Agoursal-n-tseriel.


[201]

Phragmites communis

Roseau de marais.

Tiouli — Ilili — Tir'animine — Tagasiba T — Djaboub — Tissendjeli — Ar'anim.

Qçob, qceba — قصبة

Iras, traa — يرع، ثرع

Bouzet — بوزة


Phytolacca decandra

N. — Subspontané.

Çabarha — صباغة


Phytolacca dioica

C. — Belombra, cult. Choumra — شومرة

Tout (mûrier) — بوب


Picnomon acarna

Chouk el asfeur — شوك الاصفر

Chouk el hamir — شوك الحمير

Selbine — سلبين


Picridium tingitanum

Rerhim, Rerham — رغيم، رغام

Rezaïna — رزاينة

Çaaïn — صاحين

Aïn es serdouk — عين السوردوك


Picridium vulgare

Zid el moum — زيد الموم

Goustt el hadjla — ڨسط الحجلة

Leha — لحة


Pimpinella anisum

D. — Anis vert, drogue.

Habb Talaout.

Habba aloua — خبة حلوة

Anissoun — انيسون

Iassoun — ياسون

Kemoun abiod — كمون ابيض

Raziandj roumi — رازيانج رومي


[202]

Pinus halepsensis

Pin d'Alep.

Azenbi — Azouber — Taïda — Taiia — Igengen — Ouazouri (la résine).

Çenouber — صنوبر

Raouraï — راوراي

Zgougou (la graine) — زقوقو

Radjina (la résine) — رجينه

Qlefounia — القلفونيا

Midad ed dakoua (noir de fumée) — ميداد الدكوة

Qat'ran (le goudron) — قطران

Zeft (le goudron) — b

Les indigènes mangent les graines mêlées à du miel. En temps de famine, ils recherchent la face interne de l'écorce. Les vieilles écorces sont utilisées comme tan, on ne recueille que les écailles anciennes qui se détachent facilement du liber. Le Pin d'Alep peut fournir une résine riche en essence de Térébenthine de bonne qualité. Les Arabes tirent du bois du Pin une grande partie de leur goudron, La distillation est faite dans une cavité remplie de fragments de bois, la combustion s'opère de haut en bas, le goudron s'accumule dans une cavité au fond du trou.

Pinus pinasterP. nigra

Pinus pinaster — Pin maritime. — P. nigra. — Pin Laricio.

Taïda.

Cenouber — صنوبر

Pinus pinea

C. — Pin pignon.

Cenouber — صنوبر

Foustaq (pistache) la graine — فوستق


Piper cubeba

D. — Poivre cubèbe, drogue.

Kebbaba — كبابة

Les fruits du Schinus Molle sont aussi vendus sous le nom de Kebbaba.


Piper longum

D. — Poivre long.

Dar felfel — دار فلفل


Piper nigrum

D — Piper nigrum — Poivre.

Felfel akhal — فلفل اكحل


[203]

Pirus communis

Poirier.

Tifirès — Taferast — Dendjas — Ansache.

Idjace, indjace — انجاص

Ambarout — حمبروت


Pirus longipes

Pirus longipes, P. gharbiana, P. syriaca, P. mamorensis

Tifirès.

Indjace — انجاص

Zaarour — زعرور


Pirus Malus

C. — Pommier.

Tseffah — Tatefah — Ateffah — Deffou (pomme).

Teffah — تفاح

Dénomination des pommiers indigènes :

Pommier sauvage subspontané : Tseffah-n-Tarat.

P. cultivés : Tseffah el halou — Ts. El karès — Ts. Arezzafan — Ts. Abou Heffab — Ts. Abendjaoui — Ts. Abou Rekkan.


Pistacia atlantica

Betoum.

Iggt — Idj — Iqq — Tecemlalt (Goundafa) — Gueddaïn (le fruit) — Liez ou illeg (la galle).

Bettoum, Bettam — بطم , بطوم

Haoudja (fruit) — حوجة

Khatiri (fruit) — خثيرى

Gatouf (fruit) — قاطوف

Habbet el Khadra (l'amande) — حبة الخضراه

Samac (le suc concret) — ساماق

Alk el anebatt (la résine) — علك الانباط

Au printemps, les rameaux laissent exsuder des larmes de résine qui tombent au pied de l'arbre et sont utilisées par les indigènes comme masticatoire et drogue.

L'amande est une petite pistache qui peut atteindre une assez grande


[204]

dimension ; elle entre dans la préparation des pâtisseries. Séché et pulvérisé, le fruit est employé pour assaisonner les dattes. On en retire de l'huile.

Le Samaq est une concrétion noire qui se rencontre dans les fentes ou anfractuosités des troncs ou vieilles branches, il est soluble dans l'eau ; cette solution constitue l'encre des tolba du Sahara, l'écriture faite avec cette encre a un ton rouge prononcé.

Le Betoum porte le Polyporus tinctorius. Le Betoum se maintient surtout dans la daya grâce à la protection que lui offrent dans son jeune âge les fourrés du Zizyphus lotus. C'est au milieu des peuplements de ce jujubier qu'il peut atteindre une taille suffisante pour résister aux herbivores. A mesure qu'il s'accroît il étouffe autour de lui le jujubier ; il est alors seulement tondu horizontalement à la hauteur que les Chameaux peuvent atteindre et il acquiert ainsi son port très particulier en parasol. Si on voulait étendre les peuplements de cet arbre il faudrait commencer par constituer une large touffe de jujubier et déposer les graines du Betoum au centre inaccessible aux herbivores.


Pistacia lentiscus

Lentisque.

Tidekst — Tadist — Tadis — Imidek — Fethies — Fadhiss — Itk — Tikht — Le fruit : Gueddaïn — Goudhim — Goudhoum.

Derou, diroua — ضرو

Les jeunes pousses de Lentisque sont utilisées pour la vannerie. Les feuilles servent à tanner et à teindre en noir.

Les feuilles sont, concurremment avec le Sumac de Sicile, employées à Lyon pour la teinture des soies. La couleur noire offre un éclat particulier et une grande solidité.

Les fruits du Lentisque ont longtemps été utilisés par les indigènes pour l'extraction d'une huile d'éclairage et employée pour ie traitement des gaies des animaux.

En Orient, le Lentisque donne le Mastic Mstk مستك. Cette exsudation résineuse est très rare dans le Nord de l'Afrique.


Pistacia Terebinthus

Térébinthe.

Tichirt — Ibbjji — Imejji — Tazezgart — Aqious — Aslen Guiddaoun (frêne de singe).

Bettoum el kifane — بطم الكيفان

Bereicya — بريسية

Bouthmaya — بطماية

Afs (la galle) — عفس

Liez ou illeg (la galle) — ليزولق


La galle est récoltée ; elle est riche en tannin.


Pistacia vera

C. — Pistachier.

Foustaq — فستق

Habbet el Khaddra — حبة الخضراه

Le Pistachier est cultivé par les indigènes de Sfax ; cette culture pourrait s'étendre utilement. La greffe du Pistachier réussit très bien sur le Betoum.


Pisum arvense

C. — Pois cult.

Adjilban.

Djelbane — جلبان


Pisum elatius

Louaia — لوحية

Djelban er r'haba — جلبان الغابة


Pisum sativum

C. — Petit pois, cult.

Adjilban — Dabedlioun.

Djelban teri — جلبان طري

Djeldjelane — جلجلان

Homes — حمص

Bissill, becella, bizelli — بزلي , بسلة

Koukis — كوكيس


Pituranthos chloranthus

(Deverra).

Qeza, gouzia, gouzza, qessou — قزع

Zaza — زازة

Djida — جيدة

Pituranthos fallax

Taddait T.


Pituranthos Rohlfianus

Guezah el hamir — قزة الحمير


[206]

Pituranthos scoparius

Tatacht.

Guezzah — قزع

Gohaïze — قحايز

Chebet el djebel — شبت الجبل


Le Pituranthos scoparius est toxique.

Pituranthos tortuosus

Gezza, gouza, qessou — قزح

Gesiche — قزيش

Keraoui — كراوي

Sagouh — ساقوه

Plagius grandiflorus

Ifzilmem.

Zelifa — زليفة

Belsana — بلسانة

Plantago albicans

Lliden — Inem – Anem — Adan – Aloura T.

Heulma — هلمة

Lelma — الالما

Nemla — نملا

Eddena — ادنة

Hamelet el RhezaI — حملة الغزال

Mousseq — موسق


Ce Plantain constitue un bon pâturage pour les moutons.

Plantago amplexicaulis

Lazna — لازنة

Plantago ciliata

Zelfana — زلفانة

Annadam — حنارم


[207]

Plantago Coronopus

Taoualment.

Bou djenah — ابو جناح

Redjel el Rhorab — رجل الغراب

Gern el aïl — قرن الايل

Derhis — دغيس

Plantago lagopus

Djenaï — جناي

Nouaret el Aqereb — نوارة العقرب

Baçou el fard — بعسوس الفارد

Oudna — ودنة

Plantago lanceolata

Ouden el Kebch — اذن الكبش

Leçan el ferd — لسان الفرد

Plantago major

Grand plantain.

Agoucin bour'ioul.

Meçaïça — مصايصة

Sef el ma — سق الماه

Oudzina — اذينة

Ouden ed djeddi — ادن الجدي

Berraq — براق


Est mangé bouilli par les indigènes des oasis.

Plantago notata

Inim T.

P. ovata

Aloura T.

Loqmet en nadj — لقمة النعج

Plantago Psyllium

Herbe aux puces, Psyllium.

Asloudj — اسلوج

Merouach — مرواش

Harmola — حرمولة

Bzer — بزر

Zar qouttouna — زر قطونا

Oum rouis — ام رويس

Habb el barar'its — حب الباراغيت

Berousti (graine) — برغوستي


Les plantains mis en poudre sont employés pour les pansements. Les graines de Psyllium sont recherchées par les drogueries.


[208]

Plantago serraria

Zouzim.

Saraouiya — سراوية

Souak el Kil — سواك الكيل

Seba el Araïs — سبحة العرايس

Plantago squarrosa

Krain el djedja — كرين الجاجة

Zebid — زبيد (écrit ربين)

Platanus acerifolia

C. — Platane, cult.

Tchinar — شينار

Dechnar — دشنار

Pleurotus Eryngii

Pleurote de la Férule.

Fouga — فوقع, فكاع

Platycapnos spicata

Saq el rhorab — ساق الغراب

Plumbago europaea

Dentelaire.

Souak er raïan — سوك الرعيان

Djouz er raïan — جوز الرعيان

Tefel el djouza — تفل الجوزة


La racine est employée, comme l'écorce de noyer, à l'entretien de la bouche.

Poa annua

Hachichet el arneb — حشيشة الارنب


[209]

Poa bulbosa

Netache — نتاش

Netache belbouci — نتاش بلبوسي

Toumert — تومرت

Hachiche safi — حشيش صافي

Boulaïa — ابولاية


Abonde dans les steppes, recherché par les moutons.


Podaxon

Nom accepté : Podaxis (Agaricaceae) ?

Tach sbaa — تاش سبع

Podospermum laciniatum

Talma regiga — تالمة رقيقة

Polianthes tuberosa

C — Tubéreuse, cult.

Zimbil — زمبيل

Illil — يليل

Mesk er roumi — مسك الرومي


Polycarpæa fragilis

Arbits — اربيث

Souifya — صويفية

Haninet el kherouf — حنينة الخروف


Polycarpon tetraphyllum

Bou degiga — ابو دقيقة

Hachichet ed dahis — حشيشة الدحس


Polygala Balansae

N’lifa — Tansil.

Tmeur el rhorab — تمر الغراب


Polygala erioptera

Bisser — بيسر


Polygala monspeliaca

Tobb el hanech — طب الحنش


[210]

Polygala nicæensis

Hachiche el meroudj — حشيش المروج

Polygonum aviculare

Polygonum aviculare, P. equisetiforme — Trainasse.

Mesenzer mazir — Djoundjour — Rherem — Oulemhm — Battbatt — Rharz.

Gerda — قردا

Gouddab, gourdab, gourzab — قورداب

Aça er raaï — عصا الراعي

Qouiet el hamil — قوية الحميل


Plante astringente, efficace dans le traitement de la diarrhée.


Polygonum hydropiper

Poivre d'eau.

Felfel el ma — فلفل الماه

Nar el berd — نار البرد

Zandjabil el kelb — زنجبيل الكلاب

Polygonum Persicaria

Polygonum Persicaria, P. lapathifolium, P. serrulatum

Araqttioun — ارقطيون

Salfa — سالفة


Polypodium vulgare

Polypode.

Achtouan — Ichhouane — Chtioual — Nechnaouane.

Besbaïdj, besbidj — بسبايج

Maas — معص

Tsaqib el hadjar — ثقيب الحجر

Addras el kelb — اضراس الكلب

Polypogon maritimum

Polypogon maritimum, P. monspeliense

Dhil el Tsaleb — ديل الثعلب

Sboul el far — سبول الفار

Sar el far — سار الفار

Baçouce el kherouf — بعصوص الخروف


Polyporus ignarius

Amadou.

Leqao.

Qahou — قهو


[211]

Polyporus tinctorius

Polypore du Bettoum.

Tizarhla.

Çorra — صرة


Ce Polypore, assez abondant sur les vieux Betoum, est utilisé pour la teinture en jaune des laines ; son pouvoir colorant est intense, il fait l'objet d'un trafic assez important dans le Sahara. Des essais ont démontré sa supériorité sur la Gaude, il donne à la soie et à la laine une belle teinte jaune citron.


Polystichum aculeatum

Ifilqou aoutem.

Fersik, Fersiou — فرسيك


Populus alba

Peuplier blanc.

Açafçaf — Hafçacet.

Cefçaf el abiod — صفصاف الابيض

Hour el abiod — حر الابيض


Populus euphratica

Merssiche — مرسيش

Populus fastigiata

C. — Populus fastigiata, P. Thevestina

Cefçaf et touil — صفصاف الطويل


Populus nigra

Peuplier noir.

Acafsaf — Arig — Erg — Ouisd.

Çafçaf — صفصاف


Populus tremula

Tremble.

Arouari — Acefcaf amellal.


Portulaca oleracea

Pourpier.

Rejta — Arrhilem — Bouguel T — Benderakech T – Tafrita T.

Redjila — رجيلة

Dhou el kefin — ذو الكفين

Aben drag — ابن دراق

Brabra — بربرة

Ournouba — ارنبة

Bou el kazit — ابو الكازيت

Berdougala — بردوقلة

Begelt el hamga — بقلة الحمقا

Blabicha — بلابشة

Baqla el moubareka — بقلة المباركة


Légume béni, parce que le Prophète guérit d'une blessure au pied après avoir marché sur le pourpier.


Posidonia oceanica

Qechch el behar — قش البحر

Khazz el behar — خز البحر

Lif el behar — ليف البحر

Tibn el behar — تبن البحر

Ziddagra — زيضاقرة

Chtnara — شتنارة


Potamogeton natans

Liçan el djerou — لسان الجرو

Djar en nahar — جار النهار


Potamogeton perfoliatus

Izint.


Potentilla caulescens

Tasrart.


Potentilla micrantha

Tout el ardh harami — توت الارض حرمي

Cette Potentille a souvent été prise pour le fraisier.


Potentilla reptans

Ben tabis — ابن تابيس


[213]

Poterium Magnolii

Poterium Magnolii, P. verrucosum

Meskiya — مسكية

Zegar — زقار

Cheriket ech chehar — شريكة الشهر


Prasium majus

Chougal — شوقال

Chouqeb — شوقب

Chahmet el atrous — شحمة العتروس

Ouden el kherouf — اذن الخروف

Khobeizet Mama — خبيزة ماما

Primula vulgaris

Primula vulgaris grandiflora — Primevère.

Iferboudi.

Zaher [en lettres arabes : "zahen"] er rebia — زهن الربيع

Ouden ed debba — اًَذن الدبة


Prosopis stephaniana

Yemboutt — يمبوط

Kharenba — خرنبا

Prunus avium

Prunus avium et P. Cerasus

Arddlim — Arddrim.

Qiracya — قراصية

Kirz, kerz — كرز

Bou soufa — ابو صوفة

Habb el Melouk — حب الملوك

Qemia (l'amande) — قمية

Mehaleb (l'amande) — محلب


Prunus domestica

C. — Prunus cerasifer, P. domestica — Prunier, cult.

Aberqouq.

Berqouq — برقوق

Aïn, aïn begra — عين بقرة

Dénomination des pruniers cultivés :

Aberkouk Aberkan — A. Amellal — A. Arsanin — A. Arezzafran — Reine-Claude : Aïn balsiana.


[214]

Prunus insititia

Prunus fruticans, P. insititia

Techt — Abeqouq bouchechim — Abeqouq-n-tirhten.

Berqouq el maïz — برقوق المعيز

Ain houchen — عين وشن

Aïn qiracya — عين قراصية


Prunus mahaleb

Mahleb — محلب


Prunus prostrata

Abkhsis bouzerou — Teffah guiddaoun.

Bou dhefar — ابو ظفار

Psalliota campestris

Agaric des prés.

Ametzouar — Agoursal — Agersal — Tarlaral — Tar'rarla — Tiroula — Agoursalen.

Fougga — فقاع

Rhariqoun — غاريقون


Psoralea bituminosa

Ametzoual — Ifelfel guizer.

Addna, Leddna — اضنة, لضنة

Menitna — منيتنة

Meçououd — مسود


Psoralea plicata

Tareda T.

Djettiat — جتيات

Hama — حامة


Pteranthus echinatus

Dderset el adjouza — ضرسة العجوزة


Pteris aquilina

Aiglière.

Tifilkou — Ifilkou — Tafercha.

Fersiou, Fersiouan — فرسيوان

Fersik — فرسيك


[215]

Ptychotis ammoides

Nenkha, Mounkha — ننخة

Nabtha — نابطة

Voy. Ammi majus.


Puccinia graminis

Puccinia graminis, P. rubigo-vera, etc. — Rouille des céréales.

Ameççad.

Saoura — سحورة


Pulicaria dysenterica

Rara ayoub —


Pulicaria inuloides

Pulicaria inuloides, P, alveolosa

Amio T — Amaio T — Tidjedjit — Ingen T — Atass.

Rara ayoub — رعراع ايوب

Mekhenza es segia — مخنزة السقية


Pulicaria sicula

Hames — عمس

Hachichet el qemliya — حشيشة القملية

Ttaam et tteir — طعام الطير


Pulicaria undulata

Ameo T.

Punica granatum

C. — Grenadier.

Taroumant — Tarmint — Aroumane — Armoun.

Rommana — رمانة

Djolanar (fleur). — جلنار


Putoria calabrica

Putoria calabrica et P. brevifolia

Noms acceptés : Plocama calabrica et Plocama brevifolia

Tasoullia

Djefna — جفنة


Pyrethrum — Voir Chrysanthemum.