Mêkôn (Dioscoride)

De PlantUse Français
Révision de 10 mars 2023 à 22:19 par Michel Chauvet (discussion | contributions)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : navigation, rechercher
mêkôn rhoias
De Materia Medica (Dioscoride, 1er siècle)
mêkôn keratitis


Texte grec de Wellmann

4.64.1 <μήκων>· ἡ μέν τίς ἐστιν ἥμερος καὶ κηπευτή, ἧς τὸ σπέρμα ἀρτοποιεῖται εἰς τὴν ἐν ὑγιείᾳ χρῆσιν· καὶ σὺν μέλιτι δὲ ἀντὶ σησάμης αὐτῷ χρῶνται· καλεῖται δὲ θυλακῖτις, ἐπί- μηκες ἔχουσα τὸ κεφάλιον καὶ τὸ σπέρμα λευκόν. ἡ δέ τις ἀγρία, ἐγκαθημένην ἔχουσα τὴν κωδύαν, σπέρμα μέλαν, ἣ δὴ καὶ πιθῖτις ὀνομάζεται, ὑπ' ἐνίων δὲ ῥοιὰς καὶ αὐτὴ διὰ τὸ ῥεῖν ἐξ αὐτῆς τὸν ὀπόν. τρίτη δὲ ἀγριωτέρα καὶ μικροτέρα καὶ φαρμακωδεστέρα τούτων, ἔχουσα τὴν κωδύαν ἐπιμήκη.

4.64.2 κοινὴ δὲ αὐτῶν δύναμις ψυκτική, ὅθεν τὰ φύλλα καὶ αἱ κωδύαι καθεψηθεῖσαι ἐν ὕδατι καὶ προσαντλούμεναι ὑπνο- ποιοῦσι· καὶ πίνεται δὲ πρὸς ἀγρυπνίαν τὸ ἀφέψημα, καὶ εἰς καταπλάσματα δὲ λεῖαι αἱ κωδύαι μετὰ ἀλφίτου πρὸς φλεγ- μονὰς καὶ ἐρυσιπέλατα μειγνύμεναι ἁρμόζουσι. δεῖ δὲ κόπτον- τας αὐτὰς χλωρὰς ἀναπλάττειν εἰς τροχίσκους καὶ ξηραίνοντας ἀποτίθεσθαι καὶ οὕτως χρῆσθαι. καθ' ἑαυτὰς δὲ ἑψηθεῖσαι αἱ κωδύαι ἐν ὕδατι ἄχρι ἡμίσους, εἶτα σὺν μέλιτι πάλιν ἑψηθεῖσαι, μέχρι ἂν συστραφῇ τὸ ὑγρόν, ποιοῦσι φάρμακον ἐκλεικτὸν ἀνώδυνον πρὸς βῆχας καὶ ῥευματισμοὺς ἀρτηρίας

4.64.3 καὶ κοιλιακὰς διαθέσεις· ἐνεργέστερον δὲ γίνεται μιγέντων αὐτῷ ὑποκιστίδος χυλοῦ καὶ ἀκακίας. τὸ δὲ σπέρμα τῆς μελαίνης μήκωνος λεῖον ποτίζεται σὺν οἴνῳ πρὸς ῥεῦμα κοι- λίας καὶ γυναικεῖον ῥοῦν· καταπλάσσεται δὲ ἐπὶ τῶν ἀγρυ- πνούντων μετὰ ὕδατος ἐπὶ τοῦ μετώπου καὶ τῶν κροτάφων. ὁ δὲ ὀπὸς καὶ αὐτὸς ψύχων ἐπὶ πλέον καὶ παχύνων καὶ ξηραίνων λημφθεὶς βραχὺς ὅσον ὄροβος ἀνώδυνός ἐστι καὶ ὑπνοποιὸς καὶ πεπτικός, βοηθῶν βηξὶ καὶ κοιλιακαῖς διαθέσεσι· πλείων

4.64.4 δὲ ποθεὶς βαπτίζει <ὕπνῳ> ληθαργωδῶς καὶ ἀναιρεῖ. ποιεῖ δὲ καὶ κεφαλαλγίαις σὺν ῥοδίνῳ ἐμβρεχόμενος, ὠταλγοῦσι δὲ σὺν ἀμυγδαλίνῳ καὶ κρόκῳ καὶ σμύρνῃ ἐγχεόμενος, ἐπὶ δὲ φλεγ- μονῆς ὀφθαλμῶν σὺν λεκίθῳ ὠοῦ ὀπτῇ καὶ κρόκῳ, πρὸς ἐρυ- σιπέλατα δὲ καὶ τραύματα σὺν ὄξει, ποδάγραις τε σὺν γάλακτι γυναικείῳ καὶ κρόκῳ· προστεθεὶς δὲ δακτυλίῳ ἀντὶ βαλανίου ὕπνον ποιεῖ.

4.64.5 κράτιστος δέ ἐστιν ὀπὸς ὁ πυκνὸς καὶ βαρὺς ἔν τε τῇ ὀσμῇ καρωτικός, πικρὸς ἐν τῇ γεύσει, εὐχερῶς διειμένος ὕδατι, λεῖος, λευκός, οὐ τραχὺς οὐδὲ θρομβοειδὴς οὐδὲ συστρεφόμενος ἐν τῷ διΐεσθαι ὡς ὁ κηρός, ἔν τε τῷ ἡλίῳ τεθεὶς διαχεόμενος καὶ πρὸς λύχνον ἐξαπτόμενος οὐ ζοφώδει φλογί, φυλάσσων τε μετὰ τὸ σβεσθῆναι τὴν ἐν τῇ ὀσμῇ δύναμιν. δολοῦσι δὲ αὐτὸν γλαύ- κιον μειγνύντες ἢ κόμμι ἢ θρίδακος ἀγρίας χυλόν· ἔστι δὲ ὁ μὲν ἐκ τοῦ γλαυκίου κροκίζων ἐν τῇ ἀνέσει, ὁ δὲ ἐκ τῆς θρίδακος ἐξίτηλος τὴν ὀσμὴν καὶ τραχύτερος, ὁ δὲ ἐκ τοῦ κόμμεως ἄτονος

4.64.6 καὶ διαυγής. ἔνιοι δὲ εἰς τοσοῦτον ἀπονοίας παραγίνονται ὡς καὶ στέαρ μειγνύναι αὐτῷ. φώγνυται δὲ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ ἐπ' ὀστράκου καινοῦ, ἕως ἂν μαλακὸς καὶ κιρρότερος φανῇ. <Ἐρα- σίστρατον> μέντοι <Διαγόρας> φησὶν ἀποδοκιμάζειν αὐτοῦ τὴν χρῆσιν ἐπί τε ὠταλγίας καὶ ὀφθαλμιώντων διὰ τὸ ἀμβλυωπῆ εἶναι καὶ καρωτικόν. <Ἀνδρέας> δέ φησιν ὅτι, εἰ μὴ ἐδολοῦτο, ἐτυφλοῦντο ἂν οἱ ἐγχριόμενοι ὑπ' αὐτοῦ, <Μνησίδημος> δὲ μόνην αὐτοῦ εἶναι χρῆσιν τὴν κατὰ ὄσφρησιν εἰς ὕπνον ἁρμόζουσαν, ἄλλως δὲ ἐπιβλαβῆ τυγχάνειν· ἅπερ ἐστὶ ψευδῆ, ὑπὸ τῆς πείρας ἐλεγχόμενα διὰ τὸ ἐπιμαρτυρεῖσθαι τοῖς ἔργοις τὴν ἐνέργειαν τοῦ φαρμάκου.

4.64.7 οὐκ ἄτοπον δὲ ὑπογράψαι καὶ τὸν τρόπον, ᾧ τὸν ὀπὸν συλλέγουσιν· ἔνιοι μὲν οὖν τὰς κωδύας μετὰ τῶν φύλλων κό- πτοντες ἐκθλίβουσι διὰ πιεστῆρος καὶ τρίβοντες ἐν θυΐᾳ ἀνα- πλάττουσι τροχίσκους· καλεῖται δὲ τὸ τοιοῦτο μηκώνιον, ἀδρα- νέστερον ὂν τοῦ ὀποῦ. ὀπίζοντας δὲ δεῖ μετὰ τὸ τὰς δρόσους ἀνικμασθῆναι περιγράφειν μαχαιρίῳ τὸν ἀστερίσκον, ὡς μὴ εἰς τὸ ἐντὸς διατρῆσαι, καὶ ἐκ πλαγίου δὲ τὰς κωδύας ἐπ' εὐθείας ἐντέμνειν ἐξ ἐπιπολῆς καὶ ἀναψᾶν τὸ δάκρυον ἐπερχόμενον δακτύλῳ εἰς μύακα καὶ πάλιν ἐπιπορεύεσθαι μετ' οὐ πολύ· εὑρίσκεται γὰρ ἐπισυνεστός, καὶ τῇ ἐπιούσῃ δὲ ἡμέρᾳ οὕτως εὑρίσκεται· δεῖ δὲ καὶ τοῦτο τρίβοντας ἐν θυΐᾳ ἀναπλάσσειν καὶ ἀποτίθεσθαι· ἐν μέντοι τῷ τέμνειν ὀπίσω ἀναχωρεῖν δεῖ πρὸς τὸ μὴ ἀναψᾶσθαι ὑπὸ τῶν ἱματίων τὸν ὀπόν.

____________________

RV: μήκων ἥμερος κηπαῖος· οἱ δὲ χαμαισύκη, οἱ δὲ μήκων ῥοιάς, οἱ δὲ ὀξύγονον, Ῥωμαῖοι παπάβερ, Αἰγύπτιοι ναντί.

μήκων ἄγριος· οἱ δὲ μήκων μέλας, Ῥωμαῖοι παπάβερ νί- γρουμ.

Identifications proposées

  • Papaver somniferum (Beck)
  • (Aufmesser)
  • (Berendes)
  • (García Valdés)
  • Nom accepté : Papaver somniferum

Traduction française

Le pavot : il y a d'abord le pavot cultivé ou pavot des jardins, dont la graine sert à faire un pain consommé en état de santé et s'emploie aussi avec du miel pour remplacer le sésame. Cette variété, qu'on appelle le pavot "à fruits en forme de bourses" (thulakitis), a la capsule allongée et la graine blanche. Il y a ensuite une variété sauvage à tête déprimée et graine noire, qui précisément porte le nom de pavot "à fruits en forme de jarres" (pithitis) et qui est elle aussi parfois appelée rhoias à cause du suc qui en découle (rhei). Il existe une troisième variété, plus sauvage, plus petite et plus toxique que les précédentes, à tête allongée. (trad. Suzanne Amigues)

Il s'agit de Papaver somniferum L. dans le type à capsule renflée, déprimée et graines noires (pithitis) et dans sa variété album DC. à capsule allongée et graines blanches (thylakitis). On ne sait pas au juste à quoi correspond la 3ème variété de Dioscoride. (note Suzanne Amigues)

Traduction allemande de Berendes

65. Gartenmohn. Papaver somniferum (Papaveraceae) - Schlafmohn Papaver rhoeas (Papaveraceae) - Klatschmohn (zweite Art) Papaver hybridum (Papaveraceae) - Saatmohn (dritte Art)

Mekon - bei Einigen Chamaisyke, bei Anderen Oxytonon, bei den Römern Papaver, bei den Aegyptern Nanti -; es gibt eine gebaute Art, Gartenmohn, dessen Same ins Brod gebacken wird zum Genuss in gesunden Tagen, mit Honig gebraucht man ihn statt Sesam. Er heisst Thylakitis[1] und hat ein längliches Köpfchen und weissen Samen. Eine andere Art ist die wilde, welche auch ein längliches Köpfchen, aber schwarzen Samen hat; diese heisst auch Pithitis[2], von Einigen wird sie auch Rhoias genannt, weil aus ihr der Milchsaft fliesst. Eine dritte Art ist wilder und arzneilich wichtiger, auch grösser als jene mit einem länglichen Köpfchen. Gemeinsam ist ihnen die kältende Kraft, deshalb bewirken die in Wasser gekochten Blätter und Köpfe als Bähmittel Schlaf; die Abkochung davon wird auch gegen Schlaflosigkeit getrunken. Fein gestossen sind die Köpfchen mit Grütze gemischt als Kataplasma ein gutes Mittel bei Geschwülsten und Rose. Man muss sie aber noch grün stossen und zu Pastillen formen, dann trocknen und sie so zum Gebrauch aufbewahren. Werden die Köpfchen für sich allein mit Wasser bis auf die Hälfte eingekocht, dann wieder mit Honig gekocht, bis die Flüssigkeit dicklich geworden ist, so geben sie ein Leckmittel, welches schmerzstillend wirkt bei Husten, Fluss (Erkältung) der Luftröhre und Magenaffectionen. Es wird aber noch wirksamer, wenn ihm Hypokistis- und Akaziensaft zugemischt wird. Der Same des schwarzen Mohns wird, fein gestossen, mit Wein gegen Bauchfluss und Fluss der Frauen getrunken; bei den an Schlaflosigkeit Leidenden wird er mit Wasser als Umschlag auf die Stirn und und die Schläfen gelegt. Der Saft selbst welcher noch mehr kältend, verdichtend und austrocknend ist, wirkt, wenig, etwa in der Grösse einer Erbse genommen, schmerzstillend, schlafmachend und die Verdauung befördernd, hilft auch bei Husten und Magenaffectionen. Im Uebermass getrunken schadet er, indem er Lethargie bewirkt und tödtet. Er lindert aber auch Kopfschmerzen, wenn er mit Rosenöl aufgesprengt wird, Ohrenschmerzen aber, wenn er mit Mandelöl, Safran und Myrrhe eingetröpfelt wird. Bei Augenentzündungen hilft er mit dem gerösteten Weissen vom Ei und Safran, bei Rose und Wunden mit Essig, bei Podagra ferner mit Frauenmilch und Safran, als Stuhlzäpfchen eingelegt macht er Schlaf. Am besten ist der Saft, wenn er dicht ist und einen durchdringenden, betäubenden Geruch und bitteren Geschmack hat, in Wasser leicht zergeht, glatt, weiss[3], nicht rauh und weder krümmlich ist, noch beim Coliren wie Wachs zusammenbackt, welcher, in die Sonne gesetzt, zerfliesst und, an der Lampe angezündet, nicht mit dunstiger Flamme brennt, aber nach dem Auslöschen im Geruch seine Kraft behält. Sie verfälschen ihn aber, indem sie Glaukion, Gummi oder den Saft des wilden Lattichs zumischen. Der mit Glaukion versetzte hat beim Auflösen eine safrangelbe Farbe, der mit Lattichsaft hat einen schnell verschwindenden Geruch und ist rauher, der mit Gummi ist kraftlos und durchscheinend. Einige begehen sogar solchen Unverstand, dass sie ihm Fett zusetzen. Zu den Augenmitteln wird er aber in einem neuen irdenen Topfe geröstet, bis er weich und gelb erscheint. Erasistratos sagt allerdings, Diagoras verwerfe seinen Gebrauch bei Ohren- und Augenaffectionen, weil er Stumpfsichtigkeit und Betäubung bewirke. Andreas behauptet, dass, wenn er nicht versetzt (verfälscht) werde, diejenigen, welche ihn zum Einreiben gebrauchten, blind würden. Mnesidemos aber sagt, seine Anwendung solle sich als geeingnetes Schlafmittel allein auf den Geruch beschränken, anders wirke er schädlich. Dies sind aber Erdichtungen, welche von der Erfahrung widerlegt sind, weil durch Thatsachen die Wirkung des Arzneimittels bestätigt ist. Es ist aber nicht unangebracht, die Art und Weise, wie man den Saft sammelt, zu beschreiben. Einige nämlich zerstossen, die Köpfe sammt den Blättern und pressen sie in der Presse aus, reiben (den Saft) dann im Mörser und formen ihn zu Pastillen. Ein solcher heisst Mekonion[4], er ist schwächer als der (natürliche) Saft. Diejenigen welche den (natürlichen) Saft gewinnen wollen, müssen nach dem Abtrocknen des Thaues das Sternchen mit einem Messer umziehen, so dass es nicht in das Innere eindringt und in gerader Richtung die Köpfchen an den Seiten oberflächlich einschneiden, dann die heraustretende Thräne mit dem Finger in eine Muschel streichen und nach nicht langer Zeit wieder dazu gehen, denn er findet sich verdickt und auch am folgenden Tage wird er ebenso vorgefunden. Dann muss man ihn in einem alten[5] Mörser kneten, in Pastillen formen und aufbewahren. Beim Einschneiden übrigens muss man sich zurückhaltend, um den Saft nicht mit den Kleidern abzustreichen.

  1. Beutelförmig.
  2. Fassförmig.
  3. Könnte nur auf den frischen, eben austretenden Saft sich beziehen.
  4. Bei Theophrast, welcher den Milchsaft der Mohnköpfe wohl kennt (Hist. pl. IX 8, 2), heisst Mekonion auch Wolfsmilchsaft (ὀπὸς... τοῦ τιθυμάλλου ἢ μηκωνίου, καλοῦσι γὰρ ἀμφοτέρως).
  5. Das Wort παλαιᾷ steht hier wohl auffallend, da D. sonst neue Gefässe in Gebrauch nehmen lässt; jedenfalls will er nur andeuten, dass es kein neuer Mörser sein brauche; in vielen Codices fehlt es ganz.

Commentaires de Berendes

Papaver somniferum L. (Papaveraceae), Schlafmohn, Gebräuchlicher Mohn. Die zweite Art (μήκων ἀγρία) ist P. Rhoeas L., Klatschrose. Will man die dritte besondere Art betrachten, so könnte es P. hybridum L., Saatmohn, sein, welcher mit P. Argemone auf Saatfeldern häufig vorkommt und auch grosse Aehnlichkeit mit ihm hat, doch sind die Kapseln mehr verkehrt-eiförmig, rundlich und borstig.

Plinius XX 202 unterscheidet gleichfalls drei Arten Mohn, nämlich Papaver sativum mit mehr runden Köpfchen, P. silvestre mit kleinen und rundlichen Köpfchen, aber viel wirksamer, und in der Mitte zwischen beiden P. Rhoeas.

Seiner hohen Bedeutung entsprechend behandelt D. den Gegenstand dieses Capitels mit besonderer Ausführlichkeit, den wichtigsten Theil bildet der Milchsaft der Kapselfrüchte, dessen Kennzeichen, Wirkungen, Verfälschungen und Untersuchung er angibt, wobei nach damaliger Weise auch die Feuerprobe nicht ausgeschlossen war; zuletzt erst kommt die Darstellung. D. unterscheidet diesen (ὀπός) von dem durch Pressen der Kapseln und Blätter gewonnenen Safte oder Extracte (χολός), dem Mekonion, eine Bezeichnung, welche später das ächte Opium als Synonymon erhalten und bis jetzt beibehalten hat, neben einem anderen Zunamen, dem Laudanum: Man nannte nämlich im Mittelalter ein Opium oder überhaupt Narkotica enthaltendes Alexipharmacum Laudana, der Ausdruck Laudanum ist dann für Opium geblieben.

Die erste Gewinnung des Opiums mittelst Einschnitte in die Mohnköpfe lehrte Diagoras (380 v. Chr.), sie ist heute im Wesentlichen dieselbe. Die unreifen Kapseln von Papaver somniferum, welches zu diesem Zwecke gebaut wird, werden kurz nach dem Abfallen der Blummenblätter mit einem oder mehreren rings herumlaufenden (in Persien senkrechten) Schnitten (D. lässt einen solchen unter der strahligen Narbe machen, dann senkrecht ἐπ' εὐθείας, einschneiden) schwach verletzt. Der austretende, anfangs weisse, rasch dunkelnde und etwas erhärtende Milchsaft wird abgeschabt und in kleine Kuchen geformt, welche in Mohnblätter eingehüllt werden. Zum medicinischen Gebrauche dient wohl nur das kleinasiatische oder smyrnäische Opium, so genannt, weil Smyrna der Stapelplatz ist. Hier oder in Constantinopel werden die Brode umgeformt und mit Rumex-Früchten bestreut, um ein Zusammenkleben zu verhindern; sie bilden dann mehr oder weniger abgeplattete Kuchen von 300—700 g Gewicht.

Andere Handelssorten Opium sind das türkische, bulgarische, rumelische, welche vom kleinasiatischen nicht wesentlich verschieden sind; ferner das persische (oft mit Traubensaft und Mehl verfälscht), das indische, chinesische, französische u. s. w. Auch in Deutschland (in Württemberg, bei Erfurt, in Baden, Schlesien) und Oesterreich hat man gutes Opium gewonnen.

Die Güte und der Werth des Opiums hängt vom Gehalt an wirksamen Bestandtheilen ab; in erster Reihe ist es das im Jahre 1811 von Sertürner entdekte Morphin, welches in wechselnden Mengen in den verschiedenen Sorten, bis zu 23%, vorkommt; von den sonstigen Alkaloiden sind die wichtigsten das Narcein (Pelletier 1832), Narkotin (Derosne 1803), das Codein (Robiquet 1832), das Thebaïn (Thimboumerie 1835), das Papaverin (Merck 1848), sie sind alle theils an Schwefelsäure, theils an Meconsäure gebunden. Ausserdem enthält das Opium Extractivstoffe, Wachs, Schleim, Zucker, Eiweiss, Farbstoff, Harz, kautschukartige Substanzen und anorganische Salze. Der Riechstoff desselben ist noch unbekannt. Das indische und chinesische Opium dient meist zu Rauchzwecken, die andern Sorten besonders zur Darstellung des Morphins und anderer Alkaloide.

Officinell sind noch heute die Capita Papaveris, das Opiumpulver, Opiumextract, die Tinctur und besonders die Alkaloide Morphin, Codein und Narkotin.